Борщівська районна державна адміністрація
48702, м.Борщів, вул.Шевченка, 20-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

 .
На головну / Центр наданя адміністративних послуг та видачі дозвільних документів / Положення, регламент та перелік послуг Центру

Регламент ЦНАП


1.                ЗАТВЕРДЖЕНО

2.                розпорядження голови

3.                районної державної адміністрації

4.                __.__.2013   № _____

 

ТИМЧАСОВИЙ Регламент

відділу-центру надання адміністративних послуг

та видачі дозвільних документів Борщівської районної

державної адміністрації

 

І. Загальні положення

5.                Тимчасовий регламент відділу-центру надання адміністративних послуг та видачі дозвільних документів Борщівської районної державної адміністрації (далі – Регламент) встановлює порядок діяльності Відділу-центру надання адміністративних послуг та видачі дозвільних документів Борщівської районної державної адміністрації (далі – ВЦНАП), зокрема, порядок дій адміністратора (адміністраторів) ВЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг у ході надання адміністративних послуг.

6.                ВЦНАП та суб’єкти надання адміністративних послуг у своїй діяльності керуються Законом України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VI, Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року № 2806-IV; вимогами до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, затвердженими Кабінетом Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують надання адміністративних послуг.

7.                У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».

8.                Надання адміністративних послуг у ВЦНАП здійснюється відповідно до принципів:

1)               верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

2)               рівності перед законом;

3)               відкритості та прозорості;

4)               доступності інформації про надання адміністративних послуг;

5)               оперативності та своєчасності;

6)               захищеності персональних даних;

7)               раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

8)               неупередженості й справедливостісуб’єктів надання адміністративних послуг та працівників ВЦНАП;

9)               доступності та зручності організації надання послуг для суб’єктів звернень.

9.              Графік роботи ВЦНАП затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації, відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».

10.         На підставі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг  у роботі ВЦНАП беруть участь їхні представники. Узгоджені рішення із суб’єктами надання адміністративних послуг щодо участі їхніх представників у роботі ВЦНАП оформляються шляхом укладання відповідних меморандумів.

11.         Персональний склад представників суб’єктів надання адміністративних послуг у ВЦНАП  визначається наказом ( розпорядженням) керівника такого суб’єкта. В наказі (розпорядженні) зазначаються також працівники, які заміняють визначеного представника суб’єкта надання адміністративних послуг у разі його відсутності.

12.         Копія  наказу (розпорядження) про визначення представника суб’єкта надання адміністративних послуг невідкладно передається до ВЦНАП.

13.           Участь представника адміністративного органу, який здійснює прийом у приміщенні Центрі, обліковується у Журналі обліку відвідувань Відділу-центру надання адміністративних послуг та видачі дозвільних документів представниками суб’єктів надання адміністративних послуг (додаток 1). Журнал зберігається у приміщенні ВЦНАП. Контроль за його веденням здійснює керівник ВЦНАП.

14.           Робочі місця у приміщенні ВЦНАП розташовуються за схемою згідно з додатком 2 до цього Регламенту.

 

ІІ. Вимоги до розміщення інформації

15.           У приміщенні ВЦНАП на інформаційних стендах, а також в інформаційних терміналах (у разі їх наявності) розміщується інформація про:

1)                графік роботи ВЦНАП (дні роботи та прийомні години);

2)                перелік адміністративних послуг, які надаються  через ВЦНАП;

3)                інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються через ВЦНАП;

4)                бланки заяв для звернення за адміністративними послугами та зразки їх заповнення;

5)                адресу, поштовий індекс ВЦНАП;

6)                номери довідкових телефонів ВЦНАП;

7)                адресу веб-сайту ВЦНАП, факс, електронну пошту ВЦНАП;

8)                банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

9)                відомості про супутні послуги, які надаються у приміщенні ВЦНАП;

10)           порядок оскарження результатів надання адміністративних послуг, отриманих через ВЦНАП, а також рішень, дій та бездіяльності працівників ВЦНАП;

11)           прізвище, ім’я, по батькові керівника ВЦНАП, номер його / її телефону, адресу електронної пошти.

16.            У ВЦНАП може розміщуватись також інша інформація за рішенням його керівника, зокрема, щодо:

1)               строків надання адміністративних послуг;

2)                користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

3)                користування електронною системою керування чергою (у разі її наявності);

4)                Положення про ВЦНАП;

5)                Регламенту ВЦНАП та ін.

17.            Перелік адміністративних послуг, які надаються через ВЦНАП, повинен розміщуватись у доступному та зручному для суб’єктів звернень місці, в тому числі на інформаційному терміналі (у разі наявності). Адміністративні послуги у переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернень, та / або за сферами правовідносин (законодавства), та / або за суб’єктами надання адміністративних послуг.

18.            Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються на стендах–накопичувачах або стелажах у вільному доступі у зоні очікування, та / або в інформаційному підрозділі ВЦНАП (у разі його утворення), та / або видаються працівниками ВЦНАП суб’єкту звернення.

19.            Райдержадміністрація створює та забезпечує роботу веб-сайту ВЦНАП або окремої веб-сторінки на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена у цьому розділі Регламенту, а також відомості про місце розташування ВЦНАП, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування, а також може розміщуватись інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

20.            Інформація, яка розміщується у приміщенні ВЦНАП та на інформаційних ресурсах ВЦНАП, повинна бути актуальною й повною. Інформація, подана на веб-сайті ВЦНАП або відповідній веб-сторінці, має бути зручною для пошуку та копіювання. Керівник ВЦНАП визначає працівника, відповідального за оновлення інформації на інформаційних ресурсах ВЦНАП.

21.            Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної у цьому розділі Регламенту, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля, за можливості здійснюється розміщення інформаційних терміналів з голосовою та відеоінформацією, а також інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

22.            Суб’єктам звернення, які звернулися за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку) забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг ВЦНАП у спосіб аналогічний до способу звернення. 

 

ІІІ. Інформаційна і технологічна

картки адміністративних послуг

 

23.           Інформаційні і технологічні картки розробляються та затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

24.           Райдержадміністрація затверджує форму інформаційної картки адміністративної послуги та форму технологічної картки адміністративної послуги, які надаються через ВЦНАП.

25.           Зміни до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг вносяться суб’єктами надання адміністративних послуг за погодженням з керівником ВЦНАП або головою райдержадміністрації.

26.           Райдержадміністрація, а також керівник ВЦНАП можуть вносити суб’єкту надання адміністративної послуги подання щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток.

27.           У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги, суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це райдержадміністрація, а також керівника ВЦНАП, готує відповідні зміни до інформаційних та / або технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту.

 

 

ІV. Перший контакт ВЦНАП з суб’єктом звернення

(Робота інформаційного підрозділу ВЦНАП)

28.           Для надання допомоги суб’єктам звернень у користуванні інформаційними терміналами та системою електронного керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи ВЦНАП та порядку прийому суб’єктів звернень у ВЦНАП може утворюватися окремий структурний підрозділ, відповідальний за інформаційне забезпечення суб’єктів звернень (далі - інформаційний підрозділ ВЦНАП / рецепція). Ці обов’язки за рішенням начальника ВВЦНАП можуть покладатися на окрему посадову особу ВЦНАП. Інформаційний підрозділ ВЦНАП (посадова особа) також за необхідності:

1)               за усним клопотанням суб’єкта звернення інформує його про приналежність питання, що цікавить, до компетенції ВЦНАП;

2)                консультує суб’єктів звернень щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію щодо рахунків і банківських реквізитів для сплати адміністративного збору;

3)               надає іншу допомогу, яка необхідна суб’єктам звернення перед прийомом в адміністратора або представників суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

 

V. Керування чергою у ВЦНАП

29.            З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернень у ВЦНАП вживаються заходи для запобігання чергам, а у випадку їх виникнення – для керування чергою.

30.           У разі запровадження системи електронного керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором зобов’язаний зареєструватись за допомогою терміналу в електронній системі керування чергою, отримати відповідний номер в черзі та очікувати на прийом. Система електронного керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням прізвища та імені особи).

31.           У ВЦНАП може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора на певну визначену дату (день) та час.  Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до працівника ВЦНАП на рецепції та / або шляхом електронної реєстрації на веб-сайті ВЦНАП. Прийом суб’єктів звернень, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, здійснюється у визначені керівником ВВЦНАП години. У разі запізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж на 5 хвилин попередній запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на певну дату та час повторно.

32.           ВЦНАП може використовувати інші інструменти керування чергою, зокрема письмову реєстрацію попередніх записів, в тому числі в електронному вигляді, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернень.

 

 

VІ. Прийняття заяви та інших документів у ВЦНАП

33.           Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (результату надання адміністративної послуги, далі також - вихідний пакет документів) здійснюється виключно у ВЦНАП.

34.            Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ВЦНАП особисто, в тому числі через уповноваженого представника, надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим  листом з описом вкладення) або, у передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

35.            Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його / її повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

36.            Адміністратор, або за його дорученням, представник суб’єкта надання адміністративних послуг перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби – надає допомогу суб’єкту звернення у заповнені бланку заяви. У випадку, якщо суб’єкт зверненняприпустився неточностей або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє заявника про відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу у їх виправленні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.

37.            Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

38.            Адміністратор складає опис вхідного пакету документів у якому зазначається інформація про перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках.

39.            Суб’єктові зверненнянадається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора із відміткою про дату і час його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у випадку застосування у ВЦНАП електронного документообігу – в електронній формі.   

40.            Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати бажані для суб’єкта звернення способи його повідомлення  про результат надання адміністративної послуги (телефоном, засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку у випадках,  передбачених законодавством); а також бажаний спосіб передачі суб’єктові звернення результату надання адміністративної послуги (особисто чи засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакету документів у паперовій та / або електронній формі.

41.            Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та / або електронній формі) за формою згідно з додатком  3. Після внесення даних справі присвоюється  номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакету документів.

42.            Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку,  адміністратор не пізніше наступного дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакету документів  електронною поштою (його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку (за можливості). 

43.            Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та/або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.

44.            При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт зверненняодночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та  попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх неусунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також негайно повідомляється телефоном.

45.            Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через ВЦНАП із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну). Внесення додаткових документів та / або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).

46.            У випадку неусунення суб’єктом зверненнянедоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.

47.            Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у паперовій та / або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснює її копіювання та / або сканування.

48.            Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа-проходження справи у паперовій та / або електронній формі. Лист-проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуг та залучених суб’єктів надання адміністративної послуги.

 

VІI. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

49.            Після вчинення дій, передбачених розділом VI цього Регламенту, адміністратор не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що робиться відмітка у листі-проходженні справи із зазначенням часу, дати та суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її направлено, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. Відомості про передання вхідного пакету документів вносяться адміністратором до листа-проходження справи у паперовій та / або електронній формі.

50.            Передача справ у паперовій формі від ВЦНАП виконавцям здійснюється у порядку визначеному райдержадміністрацією, але не менше ніж один раз протягом робочого дня шляхом доставляння  працівником ВЦНАП або в інший спосіб.

51.           У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше суб’єктами надання адміністративних послуг, адміністратор забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій та / або електронній форміодночасно передаються та / або надсилаються усім залученим виконавцям.   Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем, що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.

52.           Отримавши справу, виконавець зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа-проходження справи у паперовій та / або електронній формі.

53.           Суб’єкт надання адміністративної послуги, за потреби, отримує документи або інформацію, що перебувають у володінні державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Таке отримання здійснюється за умови наявності в матеріалах справи згоди (дозволу) суб’єкта звернення на збирання, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

54.           Виконавець зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги.

55.           Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами, відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника ВЦНАП.

56.           Виконавець зобов’язаний своєчасно інформувати ВЦНАП про перешкоди у дотриманні термінів розгляду справ та прийняття рішень, а також інші проблеми, що виникають при розгляді справи. Виконавець зобов’язаний надавати інформацію на усний або письмовий запит (в т.ч. в електронною поштою) адміністратора щодо ходу розгляду справи. У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо термінів надання адміністративної послуги тощо) адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це керівника ВЦНАП.

57.           У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта зверненнядодаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відповідно – забезпечити право суб’єкта звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта зверненняздійснюється лише через ВЦНАП.

 

VІII.Передача результатів надання адміністративних послуг

суб’єкту звернення

58.           Виконавець зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, сформувати вихідний пакет документів та направити його до ВЦНАП, про що зазначається у листі-проходженні справи.

59.           Адміністратор у день надходження результату надання адміністративної послуги здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа-проходження справи, а також до відповідного реєстру у паперовій та / або електронній формі.

60.           Адміністратор невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після отримання результату надання адміністративної послуги, повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єкта звернення у замовлений суб’єктом звернення спосіб (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку).

61.           Результат надання адміністративної послуги передається суб’єктові звернення особисто (в тому числі його / її представнику) - при пред’явленні документа, який посвідчує особу та документа, який підтверджує повноваження представника; або, у випадках передбачених законодавством, передається в інший зручний для суб’єкта звернення спосіб: засобами поштового зв’язку – рекомендованим листом із повідомленням про вручення; або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

62.           У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для себе способу отримання результату надання адміністративної послуги або його неотримання у ВЦНАП протягом двох місяців – результат надання адміністративної послуги надсилається суб’єкту звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та відсутності іншої контактної інформації – результат надання адміністративної послуги зберігається протягом тримісячного терміну у ВЦНАП, а потім передається на архівне зберігання.

63.           У випадку, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи у журналі (у паперовій та / або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові звернення.

64.           Факт отримання результату надання адміністративної послуги підтверджується підписом суб’єкта звернення (при особистому отриманні) або отримання повідомлення про вручення (у випадку направлення поштою). Інформація про дату отримання результату надання адміністративної послуги  суб’єктом звернення фіксується у ВЦНАП у паперовій та / або електронній формі.

65.           Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несе виконавець, та в межах своїх повноважень – адміністратори і керівник ВЦНАП.

66.           У ВЦНАП зберігається інформація про кожну надану адміністративну послугу / справу у паперовій формі (ксерокопія) та / або електронній формі (відскановані документи): заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені органом, який прийняв рішення про утворення ВЦНАП. Всі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

ІХ.Оскарження результатів надання адміністративних послуг

67.           Суб’єкт звернення має право подати скаргу на отриманий через ВЦНАП результат надання адміністративної послуги до суб’єкта надання адміністративної послуги або до вищого органу відносно того органу, що вирішив справу (у разі, якщо такий вищий орган існує).

68.           Скаргу на результат надання адміністративної послуги може бути подано протягом тридцяти днів з моменту доведення результату надання адміністративної послуги до відома суб’єкта звернення.

69.           Скарга, яка подається до ВЦНАП, підлягає реєстрації у порядку, встановленому розділом VIцьогоРегламенту. Не пізніше наступного дня з моменту реєстрації скарга разом із матеріалами, що додаються до неї, передається (надсилається) суб’єкту розгляду скарги.

70.           Суб’єкт розгляду скарги зобов’язаний розглянути й вирішити скаргу відповідно до вимог чинного законодавства України та забезпечити передання рішення у ВЦНАП для доведення до відома скаржника.

71.           У випадку, якщо суб’єкт звернення подає скаргу на результат надання адміністративної послуги, отриманий через ВЦНАП, безпосередньо до суб’єкта розгляду скарги, такий орган зобов’язаний надіслати копію скарги до ВЦНАП протягом п’яти робочих днів з дня її отримання, а також проінформувати ВЦНАП про результати розгляду скарги протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення за скаргою.

 

Х.Оскарження дій або бездіяльності адміністраторів та

інших працівників ВЦНАП

72.           У ВЦНАП здійснюється обов’язкове ведення книги відгуків та пропозицій у паперовій та/або електронній формі, доступ до якої надається кожному суб’єкту звернення.

73.           Будь-яка особа має право подати скаргу на дії або бездіяльність адміністраторів (працівників) ВЦНАП, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.

74.           Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів та інших працівників ВЦНАП є керівник ВЦНАП. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність керівника ВЦНАП є посадова особа, яка призначає  керівника ВЦНАП на посаду.

75.           Керівник ВЦНАП розглядає скаргу невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів з моменту її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового дослідження матеріалів справи чи вчинення інших дій, необхідних для об’єктивного розгляду скарги, керівник ВЦНАП має право подовжити термін розгляду скарги, але не більш ніж до тридцяти днів з моменту реєстрації скарги, про що повідомляє суб’єкта звернення письмово або в інший обраний суб’єктом звернення спосіб.

76.           Керівник ВЦНАП вчиняє всі необхідні дії для прийняття об’єктивного рішення за скаргою, в межах своїх повноважень вирішує питання про дисциплінарну відповідальність працівників ВЦНАП.

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                              В.П.ЛЮБІНСЬКИЙ

 

 

                        В.А.Юхненко

__.__.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ОГОЛОШЕННЯ

Анонси подій

Інформаційні послуги

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image002.jpg 

http://www.ppdu-ua.org/templates/ppdu/images/logo.png

http://www.ppdu-ua.org/

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/pidtrumka.png 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image001.jpg 

До відома органів місцевого самоврядування

http://www.president.gov.ua/content/ker.html 

 

Тернопільський обласний

центр з надання

безоплатної правової

допомоги

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg

http://pkr.nads.gov.ua/nads/uk/index

Обговорення

CSoftLab.com: Get your life in order!

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image004.jpg