Козівська районна державна адміністрація
47600, смт.Козова, вул.Грушевського, 38
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

 

https://nads.gov.ua/

Опитування

.
На головну / Спостережна комісія

Положення про спостережну комісію


                                                         

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                розпорядження голови

                                                                             райдержадміністрації

                                                                                      від  13.12.2010 року №  547

 

ПОЛОЖЕННЯ

про спостережну комісію

при Козівській районній державній адміністрації

 

1. Це Положення визначає завдання, функції, повноваження та порядок утворення спостережної комісії при Козівській районній державній  адміністрації (далі – спостережна комісія).

2. Спостережна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Діяльність спостережної комісії базується на принципах гласності, демократичності, добровільності, відкритості та прозорості.

3. Основними завданнями спостережної комісії є:

1) організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання;

2) сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених осіб та створенні належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян;

3) організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання;

4) надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

4. Відповідно до покладених завдань спостережна комісія:

1) разом з органами і установами виконання покарань вносить до суду за місцем відбування       покарання засудженими особами подання щодо:

            - умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м’яким;

             - звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;

2) на підставі інформації органів і установ виконання покарань веде  облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовує  громадський контроль за поведінкою таких осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом невідбутої частини покарання;

3) здійснює заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання, сприяє розвитку мережі центрів соціальної адаптації та інших установ і організацій, діяльність яких спрямована на надання таким особам допомоги у соціальній адаптації;

4) інформує громадськість через засоби масової інформації про результати своєї роботи та про стан дотримання прав людини, захист основних свобод і законних інтересів засуджених осіб під час виконання кримінальних покарань;

5) виконує інші функції відповідно до законодавства.

5. Спостережна комісія має право:

1) висловлювати свою думку по суті клопотання про помилування, що подає засуджена особа;

2) одержувати від громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів і установ виконання покарань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на комісію завдань;

3) проводити особистий прийом засуджених осіб, розглядати їх звернення та приймати за результатами розгляду відповідні рішення;

4) заслуховувати на своїх засіданнях з питань, що належать до компетенції комісії, інформацію посадових осіб органів і установ виконання покарань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремих громадян;

5) доручати представникам громадських організацій і трудових колективів (за їх згодою) проводити виховну роботу та здійснювати контроль за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання, координувати проведення такої роботи;

6) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників громадських організацій і трудових колективів, що здійснюють громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, про їх роботу (навчання) та поведінку в побуті, у разі потреби запрошувати таких осіб та заслуховувати їх інформацію;

7) вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:

            - удосконалення діяльності органів і установ виконання покарань з питань дотримання прав людини, захисту основних свобод і законних інтересів засуджених осіб;

            - поліпшення на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності індивідуально-профілактичної та виховної роботи з особами, засудженими до громадських або виправних робіт, та особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання;

            - удосконалення процесу підготовки до звільнення засуджених осіб;

організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації;

             - забезпечення правового і соціального захисту персоналу органів і установ виконання покарань.

6. Спостережна комісія під час здійснення своїх повноважень не вправі втручатися в оперативно-службову діяльність органів і установ виконання покарань.

7. До складу спостережної комісії входять представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремі громадяни.

           Представники громадських організацій та окремі громадяни становлять не менш як половину складу комісії.

8. Членами спостережних комісій не можуть бути судді, представники органів прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, адвокати, особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також особи, які раніше входили до складу спостережних комісій і повноваження яких були припинені достроково з підстав, передбачених підпунктами 4 і 5 пункту 12 цього Положення.

9. Голова і секретар спостережної комісії призначаються розпорядженням голови Козівської районної державної адміністрації. Заступник голови комісії обирається на її засіданні. Кількісний склад комісії визначається залежно від обсягу роботи, як правило, від п’яти до одинадцяти членів.

10. Спостережна комісія утворюється строком на три роки. Козівська районна державна адміністрація повідомляє у засобах масової інформації про припинення повноважень комісії та формування нового її складу не пізніше, ніж за три місяці до цього, а також про дострокове припинення членом комісії своїх повноважень.

             Підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, які бажають включити до складу комісії своїх представників, подають до Козівської районної державної адміністрації відповідні пропозиції, підписані керівником підприємства, установи, або рішення керівного органу організації.

            Окремі громадяни подають заяви, підписані особисто.

             Козівська районна державна адміністрація може запропонувати увійти до її складу представникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремим громадянам.

             Повноваження спостережної комісії припиняються достроково Козівською районною державною адміністрацією,  якщо прийняті спостережною комісією рішення суперечать законодавству та призвели до порушення прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб або осіб, звільнених від відбування покарання. Факт такого порушення повинен бути підтверджений компетентним уповноваженим органом.

            Рішення про новий склад спостережної комісії оприлюднюється протягом одного тижня після його прийняття. Підприємствам, установам і організаціям та окремим громадянам, пропозиції яких щодо кандидатур до складу спостережної комісії були відхилені, надається вмотивоване рішення Козівської районної державної адміністрації.

11. Голова спостережної комісії, його заступник та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

12. Повноваження члена спостережної комісії припиняються достроково:

1) за його заявою;

2) за зверненням громадської організації, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що рекомендували особу до складу комісії;

3) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) у разі відмови відвідувати установи виконання покарань за дорученням спостережної комісії;

5) у разі відсутності без поважних причин на трьох підряд засіданнях спостережної комісії.

13. Не допускається делегування членами спостережних комісій своїх повноважень іншим особам.

14. Організаційною формою роботи спостережної комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

            Засідання спостережної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу.

15. На засідання спостережної комісії можуть бути запрошені представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури, правоохоронних органів, засобів масової інформації та окремі громадяни.

16. Розгляд спостережною комісією матеріалів стосовно засуджених осіб здійснюється за обов’язкової присутності представника відповідного органу або установи виконання покарань.

17. Голова спостережної комісії:

1) організовує роботу комісії, розподіляє обов’язки між її членами, надає доручення, контролює та перевіряє їх виконання;

2) забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії на півріччя (рік), визначає питання, які підлягають розгляду на її черговому засіданні;

3) бере участь особисто або доручає членам комісії брати участь у засіданнях комісій установ виконання покарань, які розглядають питання щодо зміни умов тримання засуджених осіб, умовно-дострокового звільнення їх від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та інформує про результати членів спостережної комісії;

4) представляє комісію особисто або доручає своєму заступнику представляти комісію з питань, що належать до її компетенції, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності;

5) інформує громадськість через засоби масової інформації про результати діяльності комісії не рідше ніж один раз на півроку та подає щороку до 1 березня звіт Козівській районній державній адміністрації.

18. Спостережна комісія приймає рішення з питань, що належать до її компетенції, відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

            Рішення спостережної комісії оформляється постановою, яку підписує голова комісії.

             Постанова спостережної комісії має бути розглянута відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціям незалежно від форми власності.

           За результатами розгляду постанови спостережної комісії органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності зобов’язані письмово повідомити спостережну комісію про заходи, вжиті для її виконання, або обґрунтувати причини її невиконання.

           Постанова спостережної комісії може бути оскаржена до Козівської районної державної адміністрації або до суду.

19. Організаційно-технічне забезпечення діяльності спостережної комісії покладається на Козівську районну державну адміністрацію.

20. Спостережна комісія має печатку та бланк із своїм найменуванням.

 

Заступник голови

районної державної адміністрації                                       О.О.БАНАДИГА

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 

Кримінально-виконавчий кодекс України

від 11.07.2003 року № 1129-IV

 

ЗАКОН УКРАЇНИ від 17.03.2011 № 3160-VI

"Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк"

 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 1 липня 2009 р. N 740-р

"Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року "

 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 1 квітня 2004 р. № 429

"Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах"
Анонси подій

Інформаційні послуги