Козівська районна державна адміністрація
47600, смт.Козова, вул.Грушевського, 38
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

 

https://nads.gov.ua/

Опитування

.
На головну / Центр надання адміністративних послуг

Положення про центр


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Козівської районної

державної адміністрації

                                                                                від_______________№____          

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про центр надання адміністративних послуг  Козівської районної державної адміністрації

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козова

2018 рік

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Центр надання адміністративних послуг (далі - центр) утворений в результаті перейменування відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Козівської районної державної адміністрації з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Козівській районній державній адміністрації.

1.2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається головою райдержадміністрації.

          1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Тернопільської обласної державної адміністрації та голови Козівської районної державної адміністрації,  а також цим Положенням.

1.4. Складовою частиною центру є:

-  дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» головою районної державної адміністрації, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності згідно вимог  Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру  у сфері господарської діяльності».

           1.5. Основними завданнями центру є :

         1) забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг,

         - організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень

         - спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

         - забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

         2) забезпечення прозорості процедури видачі документів дозвільного характеру, додержання рівності прав  суб'єктів  господарювання  під  час видачі документів дозвільного характеру та відповідальності посадових осіб    дозвільних    органів,  державного адміністратора, суб'єктів господарювання за порушення вимог   законодавства   з  питань  видачі  документів  дозвільного характеру.

        1.6. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

         1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією з питань, що належать до компетенції центру;

         2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

         3) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

         4) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

          5) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

         6) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

         7) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян; опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

         8) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

         9) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

         10) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

         11) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

         12) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

         13) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

         14)  забезпечує захист персональних даних.

         15) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього законодавством завдань.

         1.7. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

         Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається головою районної державної адміністрації.

         Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається районною державною адміністрацією та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

         1.8. Прийом вхідного пакету документів на отримання адміністративної послуги здійснюється виключно в приміщені центру.

         1.9. Адміністративні послуги в рамках роботи центру надаються згідно із інформаційною та технологічною картками надання адміністративних послуг, які розробляються і затверджуються адміністративними органами відповідно до законодавства.

         Видача документів дозвільного характеру здійснюється в порядку, визначеному законодавством, з урахуванням вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та відповідно до регламентів (інформаційних карток), затверджених відповідно до законодавства.

         1.10. Інформація щодо роботи центру розміщується на інформаційних стендах у приміщенні центру, на офіційному сайті райдержадміністрації, у друкованих засобах масової інформації.

         Наповнення інформаційних стендів необхідною інформацією щодо адміністративних послуг здійснюють адміністративні органи. Начальник центру співпрацює з адміністративними органами щодо наповнення інформаційних стендів та оновлення інформації на них.

         1.11. Центр за розпорядженням голови районної державної адміністрації може приймати звіти, декларації та скарги, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

         1.12. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

          1.13. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у центрі звертається до адміністратора - посадової особи центру,  яка організовує надання адміністративних послуг

         1.14. Адміністратор – посадова особа центру надання адміністративних послуг, яка організовує надання адміністративних послуг.

         1.15. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

         Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою районної державної адміністрації.

         1.16. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

         1.17. Основними завданнями адміністратора є:

         1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

         2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

         3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

         4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

         5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

         6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

         1.18. Адміністратор має право:

         1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

         2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

         3) інформувати директора центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

         4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

         5) порушувати клопотання перед директором центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

         Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації очолює директор на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру.

 

 

II. ПРАВА ЦЕНТРУ

            2.1. Центр має право:

          1) залучати працівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

         2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

         3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

         4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

         5) організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;

6) Безоплатно одержувати   від  дозвільних  органів  інформацію, пов'язану  з  видачею  документів  дозвільного   характеру,   крім інформації,  що  становить  державну  таємницю.  Дозвільний  орган зобов'язаний надавати таку  інформацію  державному  адміністратору протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту.

7) Порушувати клопотання  до  голови районної державної   адміністрацій,   щодо  вжиття заходів у частині забезпечення роботи дозвільних центрів.

8) Відмовити у   прийнятті   заяви   на   одержання    документа дозвільного характеру та документів,  що додаються до неї,  у разі подання  суб'єктом  господарювання  документів,   необхідних   для одержання  документа дозвільного характеру,  не в повному обсязі з наданням обґрунтованої  відповіді (у  разі  отримання  документів поштою - письмово повідомити заявника).

 

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЦЕНТРУ

         3.1. Центр в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

         3.2. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

         3.3.На період відсутності директора центру його обов'язки виконує адміністратор, або голова районної державної адміністрації може визначити іншу особу з числа працівників центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, яка буде виконувати обов’язки директора.

         3.4. Директор центру:

         1) здійснює керівництво діяльністю центру, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у центрі;

         2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про центр;

         3) визначає структуру центру;

         4) погоджує посадові інструкції працівників центру.

         5) планує роботу центру, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

         6) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи центру;

         7) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на центр завдань та затверджених планів роботи;

         8) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

         9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції центру, та розробляє проекти відповідних рішень;

         10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

         11) діє без довіреності від імені центру, представляє інтереси центру у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, в тому числі за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

         12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

         Накази нормативно-правового характеру , які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській обл.

                   13) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

         14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису центру;

         15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців центру;

         16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень центру;

         17) забезпечує дотримання працівниками центру правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

         18) укладає договори, видає довіреності;

         19) здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників цього підрозділу;

         20) здійснює інші повноваження в межах і порядку, визначених законодавством та цим Положенням.

         3.5. Накази директора центру, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, або іншою вищестоящою організацією.

         3.6. Центр утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

         Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання центру, в межах виділених асигнувань, визначає голова районної державної адміністрації.

         Кошторис доходів і видатків, штатний розпис центру затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями директора центру відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

         3.7. Центр є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в управлінні Державної казначейської служби України в Козівському районі Тернопільської області, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

IV ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністратори, інші представники учасників Центру несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

 4.2. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 4.3. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторами внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку.

 

 

Заступник голови                                                     

районної державної адміністрації                                         І.Р.СКОБЛЯК

 

 

 

Директор центру надання

адміністративних послуг                                                        І.Б.ГАЛАСА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

У К Р А Ї Н А

КОЗІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

­РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

від  ___________                   смт. Козова                                       №________

 

 

 

 

Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Козівської  районної державної адміністрації

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини десятої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», пункту 30 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція).

1. Затвердити Положення про центр надання адміністративних послуг  Козівської районної державної адміністрації  уновій  редакції, що додається.

 

2.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації  Соляра М.В.

 

 

 

Голова районної державної

     адміністрації                                                                   В.Б.ВІТРОВИЙ                                                                

                  

               М.В.Соляр

           

                 Н.А.Стецко

               

                 В.Ф.Бурий

 

 

 

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження «Про Затвердження положення про центр надання адміністративних послуг Козівської районної державної адміністрації

     Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини десятої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», пункту 30 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція).

 

Погоджено:

без зауважень 

 

  

 

  

Перший заступник голови райдержадміністрації

 

М.В.Соляр

Керівник апарату  райдержадміністрації

 

Н.А.Стецко

Завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації

 

В.Ф.Бурий

 

 

Директор центру                                                       І.Б.Галаса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 05.07.2013№193-ОД»

1. Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження

Актуальність прийняття даного розпорядження зумовлена необхідністю створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

 2. Мета і шляхи її досягнення

Розпорядження видано з метою забезпечення реалізації в районі законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

 3. Правові аспекти

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини десятої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», пункту 30 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних витрат з державного та місцевого бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

      Проект розпорядження стосується центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

6. Регіональний аспект

         Виконання розпорядження дасть можливість  спростити  процедуру отримання адміністративних послуг.

        61. Запобігання дискримінації

 Проект розпорядження не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті розпорядження відсутні  правила і процедури, які можуть містити ризики корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Громадського обговорення не потребує.

9. Прогноз результатів

Реалізація розпорядження дасть змогу забезпечити надання адміністративних послуг у найкоротші терміни та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень, спростити процедуру отримання адміністративних послуг та поліпшити  якість їх надання.

 

 

 

               Директор центру                                      І.Б.Галаса

 

 

 

 
Анонси подій

Інформаційні послуги