Підгаєцька районна державна адміністрація
48000, м.Підгайці, вул.Шевченка, 39
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Центр надання адміністративних послуг / Положення, регламент та перелік послуг Центру

Положення про ЦНАП


                                                                            

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації

                                                     26.10. 2018 № 353-од

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про центр  надання адміністративних послуг 

Підгаєцької районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення :

1) центр надання адміністративних послуг Підгаєцької районної державної адміністрації (далі - центр) є структурним підрозділом  районної державної адміністрації і утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг в Підгаєцькому районі;

2) рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається головою районної державної адміністрації. Центр підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації;

3) центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та цим Положенням.

2. Основними завданнями центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

3. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює за їх реалізацією з питань, що належать до компетенції центру;

2) організовує надання та надає адміністративні послуги;

3) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

4) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;

5) розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм та здійснення заходів;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програми соціально-  економічного та культурного розвитку району;

7) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

12) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

15) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

16) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

17) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

18)  організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

19) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

20) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

21) забезпечує захист персональних даних;

22) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

23) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

24) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

25) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

28) здійснює інші передбачені законом повноваження.

4. Центр для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

5. Центр в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

6. Центр утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

7. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається головою районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Центр на основі узгоджених рішень може забезпечувати також надання адміністративних послуг облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.

8. У центрі за рішенням голови районної державної адміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).

9. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється районною  державною адміністрацією на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

10. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням голови районної державної адміністрації у центрі можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема,  можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

11. Центр очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Тернопільською обласною державною адміністрацією. На період відсутності начальника центру його обов’язки виконує адміністратор. Начальник центру є керівником державної служби в центрі надання адміністративних послуг райдержадміністрації  і здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників в центрі. Начальник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

 1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

 2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

 3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

 5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про центр;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням, накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;

10) планує роботу центру, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

11) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи центру;

12) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на центр завдань та затверджених планів роботи;

13) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

14) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції центру, та розробляє проекти відповідних рішень;

15) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

16) представляє інтереси центру у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

17)  здійснює добір кадрів;

18) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців центру;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень центру;

20) забезпечує дотримання працівниками центру правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

21) здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ центру;

22) затверджує посадові обов’язки працівників та розподіляє обов’язки між ними;

23) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

24) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису центру;

25) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу державних службовців центру, присвоює ранги державних службовців, приймає рішення  про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

26) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та     положенням про центр.

12. Накази начальника центру, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації.

13. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у центрі звертається до адміністратора - посадової особи центру, яка організовує надання адміністративних послуг.

Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою районної державної адміністрації.

Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

14. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3) інформувати начальника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед начальником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

15. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр і становить п’ять днів на тиждень та сім годин на день.

При цьому прийом суб’єктів звернень у центрі здійснюється без перерви на обід та не менш як один день на тиждень до 20-ї години.

16. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання центру, визначає голова районної державної адміністрації, в межах виділених асигнувань.

17. Кошторис та штатний розпис центру затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника центру відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. №228 із змінами.

18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.

19. Центр є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

 

           

Начальник центру надання адміністративних послуг   районної державної адміністрації

 

     (підпис)

 

В.М.ЗАСТАВЕЦЬКА

 

Н.Я.Жидовський
Анонси подій

Інформаційні послуги

 
 

 

Актуальна тема

Напрямки державної підтримки аграрного сектору у 2018 році (матеріали Інформаційного вісника Уряду від 07.02.2018 р.)

Інформаційні матеріали  Кабінету Міністрів України про медреформу

Інформаційні матеріали Кабінету Міністрів України про субсидії та актуальних питань соціально-економічного життя країни, ключових реформ, що впроваджуються.

Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області

Пам’ятка щодо посилення пильності громадян до фактів що можуть свідчити про підготовку до диверсій та терористичних акцій

Витяг з Рекомендацій населенню щодоправилповедінки під час проведення масових заходів і дій при загрозі вчинення терористичного акту

Грантові проекти

Магістратури вищих навчальних закладів –важлива складова системи підготовки державних службовців

Про наслідки захоплення адміністративних будівель, приміщень органів влади та наслідки створення перешкод в режимі роботи органів влади для населення та адміністративно-територіальних одиниць в цілому

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»