Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Регуляторна політика / Обговорення регуляторних актів

Положення про Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації (нова редакція)


ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

(нова редакція)

 

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Центр з надання адміністративних послуг Шумської районної державної адміністрації (далі – Центр) є постійно діючим робочим органом районної державної адміністрації, який створено з метою забезпечення надання адміністративних послуг в Шумському районі.

Центр утворюється головою  райдержадміністрації та підзвітний  і підконтрольний голові райдержадміністрації.   

 

          2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів Тернопільської обласної та Шумської районної державних адміністрації,  а також цим Положенням.

 

3. Складовою частиною  Центру є:

 

1)  дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» головою районної державної адміністрації, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності згідно вимог  Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру  у сфері господарської діяльності»;

2) адміністратор -  посадова особа органу, що утворив центр надання адміністративних послуг, яка організовує надання  адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.  

    

          4. Основними завданням Центру є:

 

         1) реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг та дозвільної системи у сфері господарської діяльності на території району; 

2)  забезпечення прозорості процедури видачі документів дозвільного характеру, додержання рівності прав  суб'єктів  господарювання  під  час видачі документів дозвільного характеру. 

          5. Центрвідповідно до покладених на нього завдань:

 

         1) забезпечує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією з питань, що належать до компетенції відділу;

         2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

         3) організовує надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

            4) забезпечує спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

         5) інформує суб’єкти звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

         6) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;

         7) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації  галузевих повноважень;

          8) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації;

           9) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

          10) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян; опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

         11) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

          12) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

         13) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

         14) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

         15) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

         16) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

         17) забезпечує захист персональних даних працівників відділу;

         18) виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ законодавством завдань.

 

 

                              ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЦЕНРУ

1. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру у структурі Шумської районної державної адміністрації утворюється структурний підрозділ -  відділ з організації діяльності Центру надання адміністративних послуг Шумської районної державної адміністрації, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.

Центр в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

1) Розташування Центру

 

 Центр надання адміністративних послуг, м. Шумськ вул. Українська 59 каб.101;

 

Час прийому суб’єктів звернень у  Центрі: без перерви на обід

 

Понеділок з 0800 до 1700

 

Вівторок  з 0800 до 2000

 

Середа  з0800 до 1700

 

 Четвер 0800 до 2000

 

П’ятниця  з 0800 до 1600

 

Субота з 800 до 1500

 

Графік роботи Центру складається згідно вимог чинного трудового законодавства та  затверджується головою районної державної адміністрації.

        

2. Центр очолює керівник Центру –  начальник відділу з організації діяльності Центру надання адміністративних послуг Шумської районної державної адміністрації, який  призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу. Керівник Центру має право виконувати обов’язки адміністратора.

 

         3. На період відсутності керівника Центру його обов'язки виконує державний адміністратор, або голова районної державної адміністрації визначає іншу особу з числа працівників відділу, яка буде виконувати обов’язки керівника.  

          

 

4. Керівник Центру:

 

         1) здійснює керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Центрі;

         2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Центр;

         3) визначає структуру  Центру;

         4) розробляє посадові інструкції працівників Центру;

         5) планує роботу  Центру, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

         6) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Центру;

         7) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Центр завдань та затверджених планів роботи;

         8) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

         9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Центру, та розробляє проекти відповідних рішень;

         10) діє без довіреності від імені Центру, представляє інтереси Центру у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, в тому числі, за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

         11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

         Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Шумському районному управлінні юстиції.

         12) подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

         13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису Центру;

         14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Центру;

         15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

         16) забезпечує дотримання працівниками Центру правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

         17)  укладає договори, видає довіреності;

         18) здійснює інші повноваження в межах і порядку, визначених законодавством та цим Положенням.

 

            5.Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

         Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою районної державної адміністрації.

 

         7. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування відділу з організації діяльності Центру.

 

         8. Основними завданнями адміністратора є:

 

         1) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

          2) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

         3) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

         4) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

         5) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

         6) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

        

 

ПРАВА ЦЕНТРУ

 

         1. Центр має право:

 

          1) залучати працівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

         2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб,  інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

         3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

         4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

         5) організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;

6) безоплатно одержувати   від  дозвільних  органів  інформацію, пов'язану  з  видачею  документів  дозвільного   характеру,   крім інформації,  що  становить  державну  таємницю.  Дозвільний  орган зобов'язаний надавати таку  інформацію  державному  адміністратору протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту.

7) порушувати клопотання  перед   головою районної державної   адміністрацій,   щодо  вжиття заходів у частині забезпечення роботи дозвільного центру  і державного адміністратора;

8) відмовити у   прийнятті   заяви   на   одержання    документа дозвільного характеру та документів,  що додаються до неї,  у разі подання  суб'єктом  господарювання  документів,   необхідних   для одержання  документа дозвільного характеру,  не в повному обсязі з наданням обґрунтованої  відповіді (у  разі  отримання  документів поштою - письмово повідомити заявника).

 

НАДАННЯ СУПУТНІХ ПОСЛУГ У ЦЕНТРІ

 

1. У приміщеннях Центру можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

 

2. Супутні послуги надаються суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється райдержадміністрацією на  конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

 

3. Надання платних супутніх послуг суб’єктами надання адміністративних послуг, адміністративними органами, адміністраторами, представниками суб’єктів надання адміністративних послуг у Центрі забороняється.

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 

 Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

        

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

1. Посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністратори, державні адміністратори, представники учасників Центру несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

 

2. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів, державних адміністраторів, представників учасників Центру, керівника Центру можуть бути оскаржені  в суді  в  порядку встановленому законом.

 

3. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторами, державними адміністраторами, представниками учасників Центру, керівником Центру внаслідок їх неправомірних діянь  відшкодовується  у встановленому законом порядку.

 

4. Держава, учасники Центру, відшкодувавши шкоду, заподіяну відповідно посадовою особою, уповноваженою відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністратором, державним адміністратором,  представником учасника Центру, керівником Центру  внаслідок незаконно прийнятих ними рішень, дій чи бездіяльності, мають право зворотної вимоги до винної особи згідно із законом.

 

 

 

Заступник керівника апарату, начальник

організаційно відділу районної

державної адміністрації                                                                          М. А. КРАВЧУК

 

Виконувач обов’язків начальника відділу

надання адміністративних послуг, державний

адміністратор районної   державної 

адміністрації                                                                                            Н.О. ЗОЛОТУН

 

                    Т.Ф Корець
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг