Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна програма інформатизації Шумського району «Електронна Шумщина»


Додаток

до рішення районної ради

від 16 листопада 2017 року № 255

 

ПРОГРАМА

 інформатизації Шумського району «Електронна Шумщина»

на 2017-2018 роки

 

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Шумська районна  державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України „Про Національну програму інформатизації ”, постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р.       № 644 „Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації ” (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р „Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні, від  15 травня 2013 р. № 386-р „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні”, розпорядження  голови обласної державної адміністрації від 18 жовтня 2016 року № 612-од «Про проект програми інформатизації Тернопільської області «Електронна Тернопільщина» на 2016-2018 роки», від 06 лютого 2017 року         № 62-од «Про проект змін до програми інформатизації Тернопільської області «Електронна Тернопільщина» на 2016-2018 роки»

3.

Розробник Програми

Відділ фінансово-господарського забезпе-чення апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ фінансово-господарського забезпе-чення апарату районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

Районна державна адміністрація

7.

Термін реалізації Програми

2017-2018 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

кошти районного бюджету

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн.,

всього,

 

у тому числі:

95 тис. гривень

9.1

коштів районного бюджету

95 тис. гривень

9.2

коштів інших джерел

-

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Програма інформатизації Шумського району «Електронна Шумщина» на 2017-2018 роки  (далі – Програма) розроблена відповідно до Концепції Національної програми інформатизації, схваленої Законом України „Про Концепцію Національної програми інформатизації ”, Закону України „Про Національну програму інформатизації ”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 644 „Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації ”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня  2017 р. № 649-р „Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні”, , розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 514-р „Про                              затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи „Партнерство                                  „Відкритий Уряд”, постанови Кабінету Міністрів України від                                                                  28 листопада 2012 р.     №  1134  „ Про   запровадження   Національної   системи  

індикаторів розвитку інформаційного суспільства ”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні”, розпоряджень  голови обласної державної адміністрації від 18 жовтня 2016 року № 612-од «Про проект програми інформатизації Тернопільської області «Електронна Тернопільщина» на 2016-2018 роки», від 06 лютого 2017 року № 62-од «Про проект змін до програми інформатизації Тернопільської області «Електронна Тернопільщина» на 2016-2018 роки».

Програма визначає стратегію та першочергові завдання інформатизації органів виконавчої влади, метою яких є подальше створення умов для ефективної діяльності державних службовців, забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення прозорості діяльності органів влади та їх ефективної взаємодії, розвитку інформаційних послуг для громадян, фізичних та юридичних осіб, впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності району.

Нові інформаційні технології, сучасна обчислювальна та комунікаційна техніка, єдина телекомунікаційна мережа, бази даних і банки знань, система підготовки висококваліфікованих фахівців забезпечують економічне, духовне, культурне та наукове зростання як вирішальну умову поліпшення ситуації в районі, планомірний розвиток практично усіх галузей економіки.

Загалом розвиток інформатизації та електронного урядування в Шумській районній  державній адміністрації є наступним, на базі внутрішньої локальної мережі апарату Тернопільської облдержадміністрації працює система внутрішньої електронної пошти та система електронного документообігу де  автоматизовано роботу канцелярії, контроль за виконанням документів, в тому числі й тих, що надійшли від вищих органів влади, підготовка та здача звітів, ведеться аналітичний облік вхідних і вихідних документів, звернень громадян, аналіз виконання виконавської дисципліни. В даній системі передбачено шляхи інтеграції в систему документообігу райдержадміністрацій.

Також, одним з важливих напрямків роботи з інформатизації району є проведення заходів щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади. Завдяки проведенню цієї роботи райдержадміністрація, окремі структурні підрозділи райдержадміністрації,  мають власні веб-сайти, на яких розміщується інформація про їх діяльність, висвітлюються питання щодо задоволення інформаційних потреб населення.

Головними проблеми інформатизації органів виконавчої влади району є наступні:

- відсутність єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури в районі;

- відсутність єдиного інформаційно-телекомунікаційного серверного вузла обміну і обробки інформації;

- відсутність єдиного державного стандарту електронного документообігу та електронного цифрового підпису;

- низька ефективність використання фінансових, матеріальних, кадрових ресурсів, спрямованих на виконання Національної програми інформатизації;

- недостатнє впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у соціальну сферу та низький рівень надання послуг населенню з використанням сучасних комп’ютерних технологій;

- відсутність відділу (сектору) інформаційно-комп’ютерного забезпечення в апараті райдержадміністрації, що не задовольняє потреб в інформаційних ресурсах і темпах розвитку інформатизації в районі;

- велика кількість морально застарілої комп’ютерної техніки в структурних підрозділах райдержадміністрації;

- низький рівень залучення громад району до участі у процесах становлення інформаційного суспільства шляхом децентралізації та підтримки місцевих ініціатив;

- недостатній рівень пропускної спроможності наявних каналів зв’язку;

відсутність належного фінансування програм інформатизації або взагалі відсутність цих програм.

Іншим чинником, який істотно стримує розвиток районних інформаційних систем, є те, що в країні відсутні типові технічні рішення стосовно створення автоматизованих систем обробки інформації. Наслідком цього є не тільки відставання у розвитку інформаційних систем районів, але й колосальні витрати, викликані необхідністю індивідуальної розробки таких систем.

Зазначені питання потребують системного рішення, що може бути досягнуто в рамках реалізації комплексу взаємопов'язаних заходів та завдань Програми.

 

3. Визначення мети програми

 

Головною метою Програми на 2017-2018 роки є розбудова інформаційного суспільства та створення умов для розвитку регіональної складової електронної інформаційної системи „Електронний Уряд”, удосконалення системи забезпечення місцевих органів влади повною і достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності району, створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури.

Пріоритетними напрямами Програми є:

прискорення процесу розробки та впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у державне управління, охорону здоров’я, культуру, освіту, науку, охорону навколишнього природного середовища, бізнес тощо;

- підвищення якості та доступності адміністративних послуг, спрощення процедур їх надання і скорочення відповідних витрат;

забезпечення прав громадян на доступ до всіх видів відкритої державної

інформації, що має індивідуальну та суспільну значущість;

підвищення якості адміністративних та управлінських процесів;

забезпечення участі громадськості в побудові інформаційного суспільства, забезпечення конституційних прав людини, суспільства та держави в інформаційній сфері;

забезпечення належного рівня інформаційної безпеки.

 

Реалізація Програми має здійснюватися з додержанням таких основних принципів:

- узгодженість пріоритетів інформатизації з основними напрямами програм соціально-економічного розвитку району, області та України в цілому;

- координація розроблення і реалізації районної, обласної та державних, міжгалузевих, галузевих програм інформатизації щодо цілей, етапів, ресурсів і об’єктів робіт;

- спадковість, поступовість і безперервність при реалізації проектів (завдань) Програми на наступні роки;

- створення організаційних і фінансових основ для реалізації завдань інформатизації;

- випереджувальний розвиток нормативно-правової бази регулювання відносин учасників створення, розповсюдження і використання інформаційних продуктів і послуг;

- постійний моніторинг виконання завдань і перерозподіл та концентрація ресурсів на користь найбільш результативних напрямів інформатизації.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

 

Основними шляхами і засобами розв’язання проблем, визначених Програмою, є:

- розробка нормативно-правових актів щодо організаційного та методичного забезпечення Програми;

- розбудова корпоративної телекомунікаційної мережі зв’язку органів виконавчої влади району, утримання каналів зв’язку;

- впровадження нових та підтримки існуючих інформаційних, інформаційно-аналітичних та інформаційно-телекомунікаційних систем, придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування органів державної влади;

- побудова єдиного інформаційно-телекомунікаційного серверного вузла обміну і обробки інформації;

- впровадження нових сервісів інформаційно-телекомунікаційної системи на основі використання сучасних технологій передачі зображення та звуку (IP-телефонія,  відеоконференцзв’язок);

- розвиток системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису з метою скорочення витрат на організацію внутрішнього документообігу та створення єдиного інформаційного простору;

впровадження ефективних механізмів надання електронних адміністративних послуг населенню та суб’єктам господарювання;

створення комплексних систем захисту інформації для зменшення ризиків викрадення, знищення, порушення достовірності інформації, зменшення кількості комп’ютерних вірусів та хакерських атак, спрямованих на спотворення веб-сторінок.

Передбачаються такі джерела фінансування Програми:

-          кошти районного бюджету (в разі необхідності досягнення загальнодержавних цілей – кошти державного бюджету на засадах співфінансування);

-          інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету. Обсяги фінансування уточнюються під час складання проекту районного бюджету на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу. Після затвердження районного бюджету на наступний рік Державний замовник – Шумська районна державна адміністрація здійснює коригування Програми згідно з виділеними у районному бюджеті обсягами її фінансування.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 № 644 „Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації” кошти на інформатизацію району необхідно зосередити в межах окремого рядка районного бюджету.

Фінансування кожного завдання здійснюється окремо в межах договору на його виконання.

Виконання завдань Програми розраховано на 2 роки. Програма реалізується в один етап.

 

Ресурсне забезпечення програми

                                                                                                                                                                                                     тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2017 рік

2018 рік

Обсяг ресурсів,

усього, у тому числі:

15 тис. грн.

80 тис. грн.

95 тис. грн.

кошти районного бюджету

15 тис. грн.

80 тис. грн.

95 тис. грн.

кошти інших джерел

-

-

-

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Програма інформатизації Шумського району розглядається як складова Національної програми інформатизації, яка об’єднує комплекс взаємопов’язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення та використання сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку Шумського району.

Основні завдання Програми на 2017-2018 роки:

- нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення інформатизації в районі;

- створення та розвиток інформаційної інфраструктури району;

- інформаційне забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

впровадження елементів електронного урядування  в роботу районної державної адміністрації;

інформатизація стратегічних напрямків розвитку державності, безпеки та оборони.

Очікуваними результатами реалізації Програми є:

- підвищення ефективності використання коштів районного бюджету на заходи із запровадження інформаційних технологій в діяльність районної державної адміністрації;

- удосконалення регіональної нормативно-правової бази з питань створення та використання інформаційних технологій в державному управлінні, розробка методичних рекомендацій та надання допомоги в розробці програм інформатизації району;

- створення надійного об’єднання райдержадміністрації та облдержадміністрації в єдину систему відеоконференцзв'язку, що дозволить безкоштовно проводити відео-засідання, наради, семінари та зведе до мінімуму витрати на відрядження співробітників райдержадміністрації до обласного центру,  дозволить підвищити оперативність прийняття управлінських рішень;

- створення надійної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури на основі  сучасних   технологій   швидкісної   передачі   даних   від   головного

комутаційного вузла області до району з метою надання можливості отримання доступу до електронних сервісів інформаційно-телекомунікаційної системи, таких як: електронна пошта, електронний документообіг, система надання адміністративних послуг, інформаційно-аналітична система, нормативно-правова база;

- оновлення парку обчислювальної техніки та периферійного обладнання (закупівля комп’ютерних комплексів, потокових сканерів для системи електронного документообігу, багатофункціональних пристроїв);

- в перспективі - впровадження системи електронного документообігу у структурних підрозділах райдержадміністрації,  а також надання доступу до користування системою районній раді, сільським радам району за веб-технологією;

- організація безпаперової взаємодії органів влади району (структурні підрозділи райдержадміністрації, комунальні підприємства, установи (організації);

- створення єдиного веб-ресурсу для забезпечення надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування району електронних адміністративних послуг громадянам та суб'єктам господарювання;

- впровадження єдиної комплексної системи захисту інформації та забезпечення необхідного рівня захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі, підтримка функціонування системи електронного документообігу та засобів електронного цифрового підпису, підтримка працездатності апаратних, телекомунікаційних засобів та каналів зв’язку району надання адміністративних послуг.

 

 


6. Напрями діяльності та заходи програми

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконан-ня заходу

Виконавці

Джерела фінансуван-ня

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

2017

рік

2018

рік

1.

Нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення інформатизації

1. Розробка нормативно-правових документів з питань організації виконання завдань Програми

2017-2018

Районна державна адміністрація

 

 

-

-

-

Удосконалення нормативно-правової бази з питань створення та використання інформаційних технологій в державному управлінні. Розробка методичних рекомендацій та надання допомоги в розробці програм інформатизації районної державної адміністрації

2. Проведення навчань, семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців з питань інформаційних технологій та запровадження системи електронного урядування (електронний документообіг, облік кадрів, адміністрування веб-сайту, системи прийняття управлінських рішень, управління проектами та ін.)

2017-2018

Районна державна адміністрація

 

-

-

 

-

Підвищення готовності до використання інформаційно-комунікаційних технологій, надання електронних послуг та виконання інших владних повноважень в електронній формі

2.

Розвиток інформаційної інфраструктури району

1. Забезпечення  районною державною адміністрацією стабільного функці-онування системи відеоконференцзв’язку з обласною державною адміністрацією.

 

2017-2018

Районна державна адміністрація

 

-

-

 

-

Об'єднання райдержадміністрацї та облдержадміністрації в єдину систему відеоконференцзв'язку, що дозволить надалі проводити відео-засідання, наради, семінари.

2. Забезпечення засобами сучасної обчислювальної техніки та периферійним обладнанням

2017-2018

Районна державна адміністрація

 

Районний бюджет

-

65 тис.грн

 

Закупівля  комп’ютерних комплексів, потокових сканерів для системи електронного документообігу, багатофункціональних пристроїв

3. Розвиток системи електронного документообігу та  системи захищеної електронної пошти в  районній державній адміністрації

2017-2018

Районна державна адміністрація, обласна державна адміністрація

 

Районний бюджет

15 тис.грн

 

15 тис.грн

Впровадження системи електронного доку-ментообігу у райдержадміністрації  

3

Впровадження елементів електронного урядування  в роботі районної державної адміністрації

1. Розробка та впровадження автоматизації процесів надання адміністративних послуг та електронної взаємодії органів влади

2017-2018

Районна державна адміністрація

-

-

 

-

Організація безпаперової взаємодії, районної державної адміністрації, комунальних підприємств та установ району ; участь в створенні єдиного регіонального веб-ресурсу для забезпечення надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування області електронних послуг громадянам та суб'єктам господарювання

 

 

2.Створення комплексних систем захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності

2017-2018

Районна державна адміністрація

 

-

-

 

-

Створення комплексних систем захисту інформації для зменшення ризиків викрадення, знищення, порушення достовірності інформації, зменшення кількості комп’ютерних вірусів та хакерських атак, спрямованих на спотворення веб-сторінок

 

 

Всього:

 

 

Районний бюджет

15 тис.грн

80 тис.грн

 


7. Координація і контроль за ходом виконання Програми

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми, не пізніше ніж у двомісячний строк, відповідальний виконавець Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд районної  ради разом із пояснювальною запискою.

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                      Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

І.М.Бойчук

Г.М.Мельник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг