Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді


Додаток

до рішення районної ради

від 16 листопада 2017 року № 254

 

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

національно-патріотичного виховання дітей та молоді

 на 2017 - 2020 роки

 

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»,  розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 січня 2017 року №47-од «Про проект обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки»

3.

Розробник програми

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації.

6.

Учасники програми

відділи освіти, молоді та спорту; культури і туризму;  організаційної  та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації; правового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату; виконавчі комітети міської та сільських рад; районний військовий комісаріат; громадські організації (за згодою)

7.

Термін реалізації програми

2017-2020 роки

1)

етапи виконання програми (для довгострокових програм)

І – 2017-2018 роки

ІІ – 2019-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

районний бюджет

бюджети об’єднаних територіальних громад

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

 

                      170,0  тис. гривень

9.1

у тому числі:

коштів районного бюджету та бюджету об’єднаних територіальних громад

                          170,0 тис. гривень

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Проблеми соціально-економічного становища української молоді на сучасному етапі, зниження рівня життя, його розшарування, знецінення традиційних моральних норм і цінностей, пропаганда жорстокості, бездуховності, насильства, невизначеність в оцінці подій історичного минулого українського народу негативно впливають на процес виховання підростаючого покоління українців.

На наших очах виростає покоління молодих людей позбавлених почуття національної гідності, гордості, якому насаджується безкультур’я, нівелюється совість, деградується мораль, честь, справедливість та меркантилізм. Ці проблеми є серйозними загрозами національній безпеці України.

Досвід державної політики впродовж усіх років незалежності України засвідчив, що національно-патріотичному вихованню дітей та молоді не приділялось достатньої уваги.

Зважаючи на те, що більшість питань в організації патріотичного виховання молоді не врегульовані законодавством України, надаючи пріоритетного значення вихованню молоді та створенню сприятливих умов для  організації військово-патріотичного виховання постала необхідність розробки нової Програми з новими підходами до проблем у сфері національно-патріотичного виховання молоді.

З основних проблем, на розв’язання яких спрямована Програма, визначено наступні:

- відсутність ефективного механізму формування та реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання;

- недостатні зусилля держави у сфері політики консолідації суспільства, формування активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості громадян України, особливо дітей і молоді;

- брак духовності і моральності у суспільстві;

- наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних орієнтирах груп суспільства, населення певних територій в районі, окремих громадян;

- незавершеність процесу формування національного мовно-культурного простору, стійкості його ціннісної основи до зовнішнього втручання;

- відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики щодо питань організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання;

- недостатність кваліфікованого кадрового потенціалу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у навчальних закладах для організації та здійснення заходів із національно-патріотичного виховання, нерозвиненість низової ланки в системі координації виховних процесів у цьому напрямі;

- низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання.

Відтак, існує нагальна потреба вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, надання цьому вкрай важливому для держави процесу системності.

Районна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 - 2020 роки  стане практичним інструментом реалізації Указу Президента України №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки».

 

3. Визначення мети програми

Метою Програми є створення системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Шумському районі, спрямованої на виховання у особистості любові до української держави, усвідомлення нею свого громадянського обов'язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей та увічнення пам’яті про події та учасників визвольних подій сучасної історії України.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідеї зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму у дітей та молоді.

Основними складовими національно-патріотичного виховання є:

- громадянсько-патріотичне;

- військово-патріотичне;

- духовно-моральне виховання.

Національно-патріотичне виховання охоплює насамперед такі сфери:

- освіта;

- наука;

- культура та мистецтво;

- профорієнтація на військові спеціальності;

- історія, вшанування пам’ятних дат та історичних постатей;

- краєзнавство;

- туризм;

- охорона довкілля;

- фізкультура, спорт, популяризація здорового способу життя;

- цивільна оборона;

- оборона України.

Для об’єднання зусиль органів державної влади, органів місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання існує потреба у впровадженні єдиної державної політики, адекватних механізмів для консолідації і координації відповідної роботи в економічній, політичній, соціальній, культурній та інших сферах.

Ефективна реалізація Програми потребує:

- чіткої координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері національно-патріотичного виховання;

- здійснення заходів з активізації національно-патріотичного виховання дітей та молоді на всіх рівнях такої діяльності у тісній взаємодії між державою та інститутами громадянського суспільства на принципах взаємозацікавленого співробітництва;

- підвищення рівня організації, покращення функціонування як окремих елементів системи національно-патріотичного виховання, так і всієї системи в цілому;

- створення механізму підтримки об’єднань, центрів, клубів, діяльність яких пов’язана з національно-патріотичним вихованням дітей та молоді;

- розроблення системи заохочення громадських об’єднань та активістів за плідну діяльність у сфері національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

Програма покликана сформувати цілісну систему, спрямовану на забезпечення процесу національно-патріотичного виховання, яка є важливою складовою національної безпеки України. Реалізація єдиної комплексної програми патріотичного виховання молодих громадян України забезпечить ґрунтовну мотивацію молоді до праці на користь України.

Термін дії програми: 2017-2020 роки.

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету та бюджетів об’єднаних територіальних громад.

 

Ресурсне забезпечення програми

 тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

 

 

І

ІІ

 

 

2017

рік

2018

рік

2019

рік

2020

 рік

 

Обсяг ресурсів, усього:

 

34,0

40,2

46,3

49,5

170,0

 

у тому числі: кошти районного бюджету та бюджетів об’єднаних територіальних громад

34,0

40,2

46,3

49,5

170,0

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Механізм реалізації Програми є цілісною системою, яка включає в себе конкретні заходи з реалізації таких пріоритетних напрямів як:

- впровадження передових форм та методів національно-патріотичного виховання молоді та підвищення ефективності національно-патріотичного виховання молоді на території району;

- сприяння розвитку української національної культури;

- формування в учнівської та студентської молоді почуття гордості за свою країну, за свій народ та його історію;

- підвищення інтересу до військової історії, активізація творчої діяльності колективів з популяризації військово-патріотичної тематики;

- охоплення ефективними заходами патріотичного виховання, формування серед учнівської молоді готовності до захисту України, до військової служби, утвердження в свідомості молоді об’єктивної оцінки Збройних сил України і Національної гвардії України;

- утвердження здорового способу життя та протидія негативним явищам у дитячому і молодіжному середовищі;

- формування у підлітків допризовного віку національної і громадянської свідомості;

- збереження та розвиток почуття гордості і пам’яті про подвиги загиблих під час визвольних змагань, захисників України, формування поваги до військової історії України;

- проведення заходів з вивчення та популяризації історії України, району, рідного краю, культурної спадщини;

- залучення дітей та молоді до волонтерського руху;

- проведення масових військово-спортивних заходів, популяризація фізичної культури і спорту серед дітей та молоді;

- підтримка ініціатив щодо національно-патріотичного виховання, підтримка соціально значущих проектів;

- створення позитивного інформаційного простору серед учнівської молоді;

- організація встановлення меморіальних споруд.

Результатом ефективної реалізації Районної цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки мають стати:

- збільшення відвідуваності дітьми та молоддю закладів, що популяризують культурні та національно-мистецькі традиції Українського народу, а також експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України;

- підвищення рівня знань у дітей і молоді про видатних особистостей українського державотворення, визначних вітчизняних учених, педагогів, спортсменів, провідних діячів культури і мистецтва, а також духовних провідників Українського народу;

- збільшення передплати та обсягів розповсюдження україномовних дитячих і молодіжних друкованих видань;

- збільшення кількості глядачів на переглядах творів кіномистецтва, що розкривають героїчне минуле та сьогодення Українського народу;

- розширення сфери застосування української мови дітьми та молоддю;

- збільшення кількості дітей і молоді, які пишаються своїм українським походженням, громадянством;

- збільшення кількості дітей і молоді, які подорожують в інші регіони України та до держав Європейського Союзу;

- збільшення чисельності членів громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді;

- збільшення кількості проведених зустрічей дітей і молоді з борцями за незалежність України у XX столітті, учасниками антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях;

- збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України;

- збільшення кількості заходів із вшанування героїв боротьби Українського народу за незалежність і територіальну цілісність України;

- збільшення кількості фахівців з національно-патріотичного виховання дітей та молоді в освітніх установах району.

Реалізація програми дасть змогу:

- створити в районі  цілісну систему національно-патріотичного виховання молоді;

- зупинити зростання кількості призовників, які ухиляються від служби у Збройних Силах України. На 50 % зменшити кількість військовослужбовців району , які достроково припиняють службу за контрактом;

- відновити та упорядкувати 10 об’єктів-пам’яток історії, культури щороку. Створити 10 трудових загонів щороку. Залучити щороку 500 молодих людей до  волонтерської діяльності;

- збільшити щороку на 20 % кількість молоді, що займається фізичною культурою та спортом;

- зменшити рівень злочинності серед молоді;

- зменшити кількість учнів шкіл, які курять, вживають алкоголь, приймають наркотики;

- формувати культуру соціальних і політичних стосунків, поваги до національно-культурних цінностей інших народів;

- залучати щороку на 30 % більше молоді до активної участі у національно-культурному житті українського народу, розвитку звичаїв та традицій;

- глибше дослідити історію України загалом та Шумського району зокрема;

- розширити на 10 % щороку кількість учасників від району у Всеукраїнських заходах спрямованих на національно-патріотичне виховання дітей та молоді;

- підвищити національну свідомість молоді, що сприятиме відродженню духовного потенціалу українського народу.

 


6. Напрями діяльності та заходи програми

 

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис, гривень, у тому числі по роках:

Очікуваний результат

Всього

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Активізація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання

1)організація районних та участь у обласних семінарах,  тренінгах для інструкторів та керівників гуртків  патріотичного виховання дітей та молоді

2017-2020 роки

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,  громадські організації (за згодою)

районний бюджет  та бюджети об’єднаних територіальних громад

 

 

 

 

18,0

 

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

6,0

 

 

 

 

 

підготовка  інструкторів та керівників гуртків з патріотичного виховання дітей та молоді

2) сприяння  створенню мережі патріотичних  клубів, гуртків в районі

2017-2020 роки

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад , громадські організації (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

створення мережі установ на базі шкіл за напрямками патріотичного виховання в районі

3) організація заходів патріотичного спрямування у навчальних закладах (зустрічі з воїнами УПА та АТО)

2017-2020 роки

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад , громадські організації (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

проведення інформаційно-просвітницьких та виховних заходів, уроків Мужності, Патріотизму, патріотичних годин, вечорів – спогадів, вечорів - портретів, бесід, зустрічей з учасниками Революції Гідності та антитерористичної операції на сході країни, жертвами політичних репресій, ветеранами УПА, Другої Світової війни та інших

4) організація  культурно-просвітницьких заходів (кінопокази, тематичні вечори) щодо національно-патріотичного виховання молоді

2017-2020 роки

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад, громадські організації (за згодою)

районний бюджет  та

бюджети об’єднаних територіальних громад

 

 

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

проведення щороку переглядів творів кіномистецтва, що розкривають героїчне минуле та сьогодення Українського народу

5) проведення шкільних, районних, міських та обласного етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

2017-2020 роки

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад, громадські організації (за згодою)

районний бюджет та бюджети об’єднаних територіальних громад

 

26,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

6,0

 

 

 

7,0

 

 

 

8,0

 

 

 

щорічне проведення та участь  усіх етапах Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

6) сприяння набуттю практичних навичок учнями і студентами з основ військової справи, у тому числі з вогневої, тактичної, прикладної, фізичної та медико-санітарної підготовки

2017-2020 роки

відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації,   виконавчі комітети міської та сільських рад, громадські організації (за згодою)

районний бюджет та бюджети об’єднаних територіальних громад

 

17,0

4,0

4,2

4,3

4,5

проведення військово-польових зборів для молоді району

7) проведення туристично-краєзнавчих екскурсій (національно- патріотичного спрямування) для учнів шкіл та популяризація молодіжного туризму

2017-2020 роки

відділи освіти, молоді та спорту, культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад, громадські організації (за згодою)

районний бюджет та бюджети об’єднаних  територіальних громад

 

18,0

 

 

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

розвиток організованого молодіжного туризму, популяризація історичної та культурної спадщини регіону

8)  проведення заходів (семінарів, тренінгів) щодо підвищення рівня знань у дітей і молоді про видатних особистостей українського державотворення, визначних вітчизняних учених, педагогів, спортсменів, провідних діячів культури і мистецтва, а також духовних провідників українського народу

2017-2020 роки

відділи освіти, молоді та спорту, культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад, громадські організації (за згодою)

районний бюджет та бюджети об’єднаних  територіальних громад

 

4,0

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

проведення заходів з підвищення рівня знань у дітей і молоді про видатних особистостей українського народу

9) проведення заходів (молодіжних таборів, вишколів) з популяризації традицій українського козацтва

2017-2020 роки

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,  громадські організації (за згодою)

районний бюджет та бюджети об’єднаних  територіальних громад

 

37,0

8,0

9,0

10,0

10,0

проведення заходів з популяризації традицій українського козацтва

2.

Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного виховання

1)висвітлення у засобах масової інформації матеріалів про національно-патріотичне виховання молоді, про досвід роботи у цьому напрямку різних соціальних інституцій, у тому числі ветеранських, громадських організацій, із залученням до обговорення                        проблем патріотичного виховання молоді відомих вчених, державних і громадських діячів, представників культури і мистецтва, педагогів, ветеранів УПА, лідерів та активістів громадських організацій

2017-2020 роки

відділ організаційної  та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації;

районний інформаційний центр «Новини Шумшини»

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

створення єдиного інформаційного простору національно-патріотичного виховання молоді. Інформування громадськості щодо діяльності громадських організацій в сфері патріотичного виховання молоді

2) створення, висвітлення та розповсюдження бази даних україномовної музики   для підвищення патріотизму населення району

2017-2020 роки

відділи культури і туризму, організаційної  та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

відродження і популяризації постій-ного вживання української мови  для підвищення патріотизму населення району

3) закупівля електронних носіїв  для розповсюдження української музики в громадських транспортних засобах та шкільних  автобусах району

2017-2020 роки

відділи освіти, молоді та спорту, економіки і підприємництва райдержадміністрації

районний бюджет та бюджети об’єднаних  територіальних громад

 

17,0

3,0

4,0

5,0

5,0,

популяризація української музики  з метою виховання патріотизму населення району

3.

Формування науково-теоретичних і методичних засад

національно-патріотичного виховання

 

 

1) надання методичних рекомендацій з питань впровадження програми патріотичного виховання для навчальних закладів і громадських об'єднань

 

 

2017-2020 роки

відділ освіти молоді та спорту райдержадміністрації, громадські організації (за згодою)

не потребує фінансування

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення навчальних закладів та громадських організацій методичними рекомендаціями; впровадження організаційно-методичної підтримки діяльності патріотичних клубів, гуртків в районах

2) організаційно-методична підтримка діяльності патріотичних клубів, та гуртків в районі

2017-2020 роки

відділ освіти молоді та спорту райдержадміністрації, громадські організації (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

підвищення професійного рівня осіб, які здійснюють заходи  з  виховання дітей

Разом за Програмою

 

170,0

34,0

40,2

46,3

49,5

 

 

 

 

 

 


7. Координація та контроль за ходом виконання  програми

 

Координація і контроль за ходом виконання заходів, передбачених програмою, доручається відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам міської та сільських рад  забезпечити виконання заходів програми та про проведену роботу інформувати відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації щороку до 10 грудня впродовж терміну дії програми.

Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації щороку до 25 грудня впродовж терміну дії програми інформувати відділ сім’ї та молоді облдержадміністрації про хід її виконання.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                  Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

А.В. Ніколаєва

 
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг