Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Програма "Молодь Шумщини"


Додаток

до рішення районної ради

від 02 лютого 2016 року № 36

 

 

ПРОГРАМА

«Молодь Шумщини» на 2016-2020 роки

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 1018-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки», розпорядження голови обласної державної адміністрації від            25 грудня 2015 року № 815  «Про проект програми «Молодь Тернопільщини» на 2015-2020 роки».

3.

Розробник програми

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Відділ економіки та підприємництва; управління соціального захисту населення; відділ освіти, молоді та спорту; служба у справах дітей; відділ зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю і з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації; виконавчі комітети міської та сільських рад; Шумське відділення Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області; районне управління юстиції; районний центр зайнятості;  районний центр соціальних служб для дітей сім’ї та молоді; Шумська центральна районна лікарня; молодіжні організації (за згодою).

7.

Термін реалізації програми

2016-2020 роки

 

7.1

етапи виконання програми (для довгострокових програм)

І – 2016-2017 роки

ІІ – 2018-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього (тис.грн.),

у тому числі:

 

 

583,3 тис. грн.

9.1

Кошти районного бюджету

583,3 тис. грн.

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

У Шумському  районі понад 40 відсотків населення становлять молоді громадяни віком від 14 до 35 років. Молодь є активною складовою сучасного суспільства. Сьогодні в молодіжному середовищі існують проблеми, зумовлені об’єктивними та суб’єктивними чинниками, такими як низький рівень соціально-економічного розвитку та обмеженість матеріальних ресурсів у державі, застарілі методи адміністративно-командного управління, нерозвиненість інститутів громадянського суспільства, низька політична та правова культура населення, низький рівень поінформованості молоді про державну політику в молодіжній сфері, слабка координація і взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та роботодавців, профспілок, міжнародних організацій у галузі реалізації державної політики у молодіжній сфері тощо. Не приділяється належна увага формуванню та розвитку особистості на засадах духовності, загальнолюдських цінностей та культурної спадщини, толерантності, свідомого ставлення до власного здоров’я. Не реалізується в повній мірі освітній потенціал молоді через невідповідність між системою освіти і потребами ринку праці. У зв’язку з цим молодь потребує особливої уваги, опіки та підтримки з боку органів державної влади. Державна політика у молодіжній сфері потребує вдосконалення шляхом приведення її у відповідність із потребами молоді та українського суспільства.

Сьогодні необхідно здійснити перехід до відкритої моделі державної політики у молодіжній сфері, в якій молодь зможе брати активну участь у прийнятті рішень, що впливають на її подальше життя.

У рамках виконання програми «Молодь Шумщини» на 2011-2015 роки в першу чергу реалізовувались заходи, спрямовані на національно-патріотичне виховання дітей та молоді, а також на їх інтелектуальний розвиток.

З метою розвитку молодіжного руху в районі створено молодіжну громадську раду при відділі освіти, молоді та спорту райдержадміністрації. Щороку проводились районні конкурси проектів програм для молодіжних та дитячих громадських організацій, урочисті зібрання і нагородження представників молодіжного активу з нагоди дня молоді та районні молодіжні форуми.

            Проблемою реалізації державної молодіжної політики  в Україні, залишається недостатнє фінансування з державного бюджету.

Виділення коштів з районного бюджету на реалізацію програми дозволить забезпечити відступ від патерналістської моделі політики щодо молоді та співпрацю відповідно до законодавства з громадськими і благодійними організаціями. Це дасть змогу запровадити ефективний механізм партнерства та взаємодії, забезпечить розширення можливостей та активізацію участі молодого покоління в усіх сферах життєдіяльності району, сприяння розвитку ділової активності та ініціатив молоді, впровадження здорового способу життя. Здійснюватиметься перенесення акцентів підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій з переважно пасивних заходів підтримки на засади стимулювання саморозвитку та самозабезпечення, поєднання зусиль органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з активізацією діяльності цих громадських організацій.

У програмі визначаються загальні принципи, головні напрямки та основний зміст  перспективних заходів щодо підтримки та захисту молодих громадян району.

Програма окреслює пріоритетні напрямки діяльності молодіжних структур та інститутів громадянського суспільства; визначає орієнтири для всіх, хто займається забезпеченням духовно-культурного та фізичного розвитку молоді, формуванням патріотичної свідомості молоді, морально-правової  культури, профілактикою негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищах, підтримкою розвитку молодіжного підприємництва тощо.

Програма дає можливість відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації розробити заходи  щодо сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, що відповідають культурологічним орієнтаціям, особливостям, специфіці, профілю й типу організації-розробника і є актуальними в конкретних соціально-економічних умовах району.

 

3. Визначення мети програми

Метою програми є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

Мета програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Розв’язання проблем у галузі молодіжної політики та виконання завдань програми передбачається здійснити шляхом:

- створення умов та підтримки самореалізації молоді, сприяння інтелектуальному та творчому розвитку особистості;

- патріотичного виховання, розвитку духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів молоді;

- формування та пропагування здорового й безпечного способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;

- створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;

- розвитку громадянської активності молоді, підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій;

- активізації молодіжного та дитячого скаутського руху;

- інтеграції українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур.

З метою раціонального використання ресурсів програма передбачає
концентрацію зусиль на п’яти пріоритетах:

формування громадянської позиції і національно-
патріотичне виховання – здійснення заходів, спрямованих на відродження
національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і
активної життєвої позиції молоді;

здоровий спосіб життя молоді – здійснення заходів,
спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу
життя та культури здоров’я серед молоді;

розвиток неформальної освіти – здійснення заходів,
спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших
компетентностей поза системою освіти, зокрема шляхом участі у волонтерській
діяльності;

зайнятість молоді – створення умов та здійснення заходів,
спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної
зайнятості та самозайнятості молоді);

партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово
окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб – здійснення
заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа
внутрішньо переміщених осіб.

Програма реалізовуватиметься уподовж п’яти років у два етапи:

І – 2016-2017 роки, ІІ – 2018-2020 роки.

Реалізацію програми планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету.

Ресурсне забезпечення програми

 тис. гривень

 

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

І

ІІ

2016

рік

2017

рік

2018

рік

2019 рік

2020 рік

Обсяг ресурсів, усього  (тис. грн.),

у тому числі:

91,0

104,5

117,5

129,8

142,5

585,3

 

кошти районного бюджету

91,0

104,5

117,5

129,8

142,5

585,3

 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Основними завданнями програми є:

- підвищення рівня ефективності реалізації державної молодіжної політики в районі;

- сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розширення участі молоді у формуванні й реалізації державної молодіжної політики в районі;

- сприяння реалізації творчого потенціалу молоді;

- надання інформаційно-методичної, організаційної та фінансової підтримки громадським молодіжним і дитячим організаціям на реалізацію їхніх програм, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молоді;

- створення умов для розвитку економічної активності молоді, виховання патріотизму, духовності, моральності, формування здорового способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, підвищення рівня правової культури молоді;

- вдосконалення системи надання соціальних послуг молодим людям і сім’ям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.

Виконання програми дасть змогу:

- підвищити рівень громадської активності, морально-етичних засад, зміцнити патріотичні настрої у свідомості молодих людей шляхом налагодження системної освітньої, виховної, інформаційної роботи за участю установ, які працюють з молоддю, інститутів громадянського суспільства, молодіжних працівників, волонтерів;

- створити сприятливі передумови для підвищення рівня свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками,  популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;

- забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню для неї нових робочих місць;

- підвищити рівень самоорганізації і самоврядування інститутів громадянського суспільства та їх осередків;

- забезпечити залучення молоді до волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості;

- знизити рівень правопорушень серед молоді, активізувавши правову освіту та участь молоді у суспільно значущій громадській діяльності;

- забезпечити інформування молоді щодо державних і регіональних програм, які спрямовані на забезпечення молоді житлом;

- забезпечити збільшення чисельності молоді району, охопленої заходами програми, на 5-10 %;

Реалізація програми дозволить забезпечити сприятливі умови для:

- збільшення кількості молоді, залученої до заходів з національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді.

збільшення кількості молоді, залученої до здійснення заходів щодо формування здорового способу життя.


                                         

6. Напрями діяльності та заходи програми

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів

програми

Строк  виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний    результат

І етап

ІІ етап

2016

рік

2017

рік

2018

рік

2019

рік

2020

рік

1.

Відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1Проведення регіональних акцій, ігор (в тому числі комп’ютерних), конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, виставок, зборів-походів, семінарів-тренінгів, тренінгів, олімпіад, інтернет-олімпіад, змагань, зборів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, вишколів, зльотів, марафонів, походів, концертів та інших заходів

2016-2020 роки

 

Відділ освіти, молоді та спорту; відділ культури і туризму; служба у справах дітей райдержадміністрації;  виконавчі комітети міської та сільських рад; районне управління юстиції; районний центр соціальних служб для дітей сім’ї та молоді;

молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування              (за згодою)       

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

 

 

5.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

збільшення чисельності молоді, залученої до молодіжних програм та заходів, спрямованих на розв’язання актуальних проблем молоді.

 

1.2 Формування патріотичної свідомості молоді, зокрема у навчальних закладах і  молодіжному середовищі, шляхом розвитку історичної пам’яті; популяризація української культури і народних традицій; усвідомлення національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності, у тому числі проведення  акцій «Ми ідемо з колядою!»,  «Великодні гаївки «Зав’яжемо вінець!»,  «Школа писанкарства «Намалюю писаночку!»

2016-2020 роки

 

Відділ освіти, молоді та спорту; відділ культури і туризму; служба у справах дітей райдержадміністрації; виконавчі комітети міської та сільських рад; навчальні заклади району, молодіжні громадські організації (за згодою)

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

збільшення чисельності молоді, залученої до заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання та підвищення рівня громадянської свідомості молоді.

 

1.3 Проведення районного фестивалю творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повір у себе»

 

 

 

2016-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді; відділ освіти, молоді та спорту; відділ культури і туризму; служба у справах дітей райдержадміністрації

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Залучення щороку до 80 молодих людей з функціональними обмеженнями до творчої діяльності

1.4 Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, у тому числі участь у проведенні кубка України з інтелектуально-розважальних ігор «КРОКС», обласного конкурсу з перукарського мистецтва, декоративної косметики та манікюру «Чарівна зачіска», кубка області з українських інтелектуальних ігор «УНІКУМ»,

духовно-мистецької акції «Стрітенська свічка»

щороку

Відділ освіти, молоді та спорту; відділ культури та туризму райдержадміністрації; виконавчі комітети міської та сільських рад; навчальні заклади району, молодіжні громадські організації (за згодою)

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збільшення чисельності молоді, залученої до здійснення заходів, спрямованих на творчий і духовний розвиток, інтелектуальне самовдоскона-лення молоді.

1.5 Забезпечення участі та проведення вишкільних та військово-патріотичних таборів, ігор для дітей та молоді, у тому числі Всеукраїнської теренової гри “Гурби-Антонівці”, обласної спортивно-патріотичної гри для дітей та молоді “Легенда УПА”,

щороку

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадмініст-рації; виконавчі комітети міської та сільських рад; навчальні заклади району, молодіжні громадські організації (за згодою)

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

3,0

 

 

 

 

 

 

3,2

 

 

 

 

 

3,8

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

4,2

 

 

 

 

 

 

збільшення кількості молоді, залученої до заходів з патріотичного виховання.

 

 

 

1.6. Підтримка пластового (скаутського) руху

щороку

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації; виконавчі комітети міської та сільських рад

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

20,0

23,0

25,0

27,0

30,0

збільшення кількості дітей та молоді, які беруть участь у заходах з підтримки пластового (скаутського) руху.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Організація та проведення циклу новорічних та різдвяних свят «Від Миколая до Різдва» (діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти, що опинилися у складних життєвих обставинах)

 

 

 

 

 

2016-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту; відділ культури і туризму;  служба у справах дітей райдержадміністрації; Шумська центральна районна лікарня; районний центр соціальних служб для дітей сім’ї та молоді.

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

5,5

6,0

7,0

7,5

8,0

Підтримка дітей соціально вразливих категорій

(діти-сироти,діти позбавлені батьківського піклування малозабезпечених сімей, діти, що опинилися у складних життєвих обставинах)

 

 

1.8. Проведення благодійних акцій, марафонів з метою підтримки багатодітних та малозабезпечених, опікунських, прийомних сімей, сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, дитячих будинків сімейного типу та дітей з даних сімей.

2016-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту; відділ культури і туризму;  служба у справах дітей райдержадміністрації; Шумська центральна районна лікарня; районний центр соціальних служб для дітей сім’ї та молоді.

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

підтримка багатодітних та малозабезпечених, опікунських, прийомних сімей, сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, дитячих будинків сімейного типу та дітей з даних сімей.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Проведення регіональних акцій,  конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, виставок, семінарів-тренінгів, тренінгів, наметових таборів, вишколів, походів, зборів-походів та інших заходів

2016-2020 роки

 

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації; виконавчі комітети міської та сільських рад районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, навчальні заклади району, молодіжні громадські організації (за згодою)

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

2,0

 

 

 

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

2,7

 

 

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

3,2

 

 

 

 

 

 

 

збільшення чисельності молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я.

2.2. Підвищення рівня здоров’я молоді, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, у тому числі проведення шкільних, районних, міських заходів, участь в обласних зборах-змаганнях юних рятувальників «Школа безпеки», в соціальних акціях  до Дня профілактики туберкульозу, Дня пам’яті померлих від СНІДу, Дня боротьби з тютюнопалінням, Дня боротьби зі СНІДіом, виготовлення інформаційно-просвітницьких листівок

2016-2020 роки

 

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації; виконавчі комітети міської та сільських рад виконавчі комітети, районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, навчальні заклади району, молодіжні громадські (за згодою); Шумська центральна районна лікарня

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

збільшення чисельності молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я.

 

2.3. Сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі; забезпечення репродуктивного здоров’я молоді, популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності, у тому числі проведення виїзних інформаційно-просвітницьких акцій з питань популяризації здорового способу життя, профілактики негативних явищ серед дітей та молоді

2016-2020 роки

 

Відділ освіти, молоді та спорту; служба у справах дітей райдержадміністра-ції; виконавчі комітети міської та сільських рад; районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді; навчальні заклади району; молодіжні громадські організації (за згодою); Шумська центральна районна лікарня; Шумське відділення Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

збільшення чисельності молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я.

3.

Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентнос-тей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти)

3.1.  Проведення регіональних семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів (базових, спеціалізованих, для тренерів) з метою виконання програми підготовки працівників, які працюють з молоддю

 

2016-2020 роки

 

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадмініс-трації;  навчальні заклади району; молодіжні громадські організації (за згодою); районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді

фінансування не потребує

-

-

-

-

-

збільшення чисельності молоді, залученої до молодіжних програм та заходів, спрямованих на розв’язання актуальних проблем молоді

 

3.2. Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації в районі наметових таборів, включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів, у тому числі проведення пластових таборів

2016-2020 роки

 

 Відділ освіти, молоді та спорту райдержадмініс-трації; Шумська центральна районна лікарня; виконавчі комітети міської рад та сільських рад, молодіжні громадські організації (за згодою)

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

 

5,5

 

 

 

 

 

 

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

6,5

 

 

 

 

 

 

 

7,0

 

 

 

 

 

 

7,5

 

 

 

 

 

 

 

облаштування стаціонарного місця для проведення наметових таборів молодіжними та дитячими громадськими організаціями, збільшення чисельності молоді, залученої до участі у молодіжних наметових таборах, відповідно

 

3.4. Проведення акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, виставок, семінарів-тренінгів, тренінгів, форумів, наметових таборів, вишколів, походів, зборів-походів та інших заходів

2016-2020 роки

 

Відділ освіти, молоді та спорту; відділ економіки та підприємництва; відділ зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю і з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації;  виконавчі комітети міської та сільських рад; районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді; навчальні заклади району;

молодіжні громадські організації (за згодою)

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

збільшення чисельності молоді, залученої до молодіжних програм та заходів, спрямованих на інформаційне забезпечення державної політики у молодіжній сфері та комунікацій молоді у межах України і зарубіжжя

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення умов, спрямованих на працевлашту вання молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнято-сті молоді)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Проведення регіональних акцій, виставок, ігор (в т.ч. компютерних), конкурсів, виставок, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів,  форумів, консультацій і розміщення соціальної реклами.

2016-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;  виконавчі комітети міської та сільських рад; районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, навчальні заклади району, районний центр занятості.

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

0,7

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

1,2

 

 

 

 

 

 

 

збільшення чисельності молоді, залученої до здійснення заходів, спрямованих на забезпечення її зайнятості.

4.2. Сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі, у тому числі проведення районного конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

2016-2020 роки

 

Відділ освіти, молоді та спорту; відділ економіки та підприємництва  райдержадміністрації; районний центр занятості; навчальні заклади району;

районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

1,0

1,2

1,5

1,7

2,0

збільшення чисельності молоді, залученої до здійснення заходів, спрямованих на сприяння розвитку молодіжного підприємни-цтва, самозайнятос-ті та ефективного просування молодих людей у підприємниць-кому середовищі.

 

4.3.  Залучення молоді до волонтерської діяльності, зокрема щорічне проведення в районі Всеукраїнської благодійної акції “Серце до серця”

2016-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадмініс-трації;  виконавчі комітети міської та сільських рад; районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, навчальні заклади району.

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

збільшення чисельності молоді, залученої до  волонтерської діяльності

5.

Забезпечення партнерської підтримки молоді з тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

5.1 Проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, виставок, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, вишколів, походів, сплавів, зборів-походів, концертів та інших заходів; з метою забезпечення  соціального становлення та підтримки молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, молоді з зони проведення антитерористичної операції

2016-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту; управління соціального захисту населення райдержадмі-ністрації;  виконавчі комітети міської та сільських рад; районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, навчальні заклади району, громадські організації (за згодою)

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

 

 

 

 

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

збільшення чисельності молоді, яка взяла участь у молодіжних заходах із забезпечення   партнерської підтримки молоді тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, молоді з зони проведення анти терори-стичної операції

6.

Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям

6.1. Фінансова підтримка ініціатив молодіжних та дитячих громадських організацій через проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами  громадянського суспільства,  для виконання (реалізації)  яких надається фінансова  підтримка»

щороку

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

30,0

32,0

35,0

38,0

40,0

збільшення чисельності молоді, залученої до виконання програм молодіжних і дитячих громадських організацій.

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення міжнародного молодіжного співробітниц-тва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Здійснення  міжнародних молодіжних обмінів, у тому числі в рамках реалізації навчальної програми «Молодіжний працівник» та проведення відповідних конкурсів (співробітництво з Республікою Польща та Литовською Республікою, іншими країнами)

2016-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту;  відділ економіки та підприємництва райдержадміністрації;

фінансування не потребує

-

-

-

-

-

збільшення чисельності молоді, залученої до участі у міжнародних молодіжних заходах

 

7.2. Активна участь представників районних молодіжних організацій у житті суспільства, у тому числі участь у програмі – “Erasmus +”

 

 

 

 

2016-2020 роки

 

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту;  відділ економіки та підприємництва райдержадміністрації

фінансування не потребує

-

-

-

-

-

збільшення чисельності молоді, залученої до участі у  реалізації проектів ЄС та інших іноземних держав

 

 

Кошти  районного бюджету

91,0

104,5

117,5

129,8

142,5

585,3

 

Всього:

91,0

104,5

117,5

129,8

142,5

585,3


7. Координація та контроль за ходом виконання  програми

 

Координація і контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, доручається відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Учасникам  програми забезпечити виконання заходів програми та про проведену роботу інформувати голову районної державної адміністрації щороку до 05 грудня впродовж терміну дії програми.

Відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації щороку до 20 грудня, впродовж терміну дії програми, інформувати департамент сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації про хід її виконання.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                    Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

І.М. Панчук

 

                                             
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг