Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Програма підтримки малого і середнього підприємництва в Шумському районі


Додаток

до рішення районної ради

від 21 лютого 2017 року № 183

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

програми розвитку малого і середнього підприємництва Шумського району на 2017 – 2018 роки

№ п/п

Загальна характеристика району

1

Площа території (кв. км ) – 864

Кількість населення (тис. чол.) – 34,0

Специфіка – сільське господарство, переробна промисловість

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) – 2,9

Перелік територій, які відносяться до територій пріоритетного розвитку:

Андрушівська сільська рада

В.Іловицька      -//-

Літовищенська -//-

Онишковецька -//-

Стіжоцька         -//-

Шумська міська рада

2

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного рішення)

 

3

Головний замовник Програми

Головний розробник Програми

Співрозробники

Районна державна адміністрація

Відділ економіки і підприємництва райдержадміністрації

1. Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

2. Районний центр зайнятості

3. Відділ статистики у Шумському районі

4. Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

5. Відділ культури і туризму райдержадміністрації

6. Відділ з організації діяльності Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації

4

Мета Програми

Головною метою Програми є: створення належних умов для реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність, а також підвищення добробуту громадян шляхом залучення широких верств населення до такої діяльності, зменшення чисельності безробітних; створення і підтримка сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва; формування і впровадження ефективної державно – громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту; посилення прозорості діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади.

5

Перелік пріоритетних завдань Програми

Основні завдання Програми:

- впровадження ефективного державного регулювання у сфері підприємництва;

- спрощення процедури започаткування й виходу з бізнесу;

- спрощення процедури видачі документів дозвільного характеру;

- запровадження мовчазного принципу у процедурі видачі документів дозвільного характеру;

- спрощення доступу суб'єктів підприємництва до фінансових та технічних ресурсів;

- підтримка інвестиційно-інноваційної діяльності;

- запровадження дієвих механізмів залучення інвестицій, міжнародної технічної допомоги;

- удосконалення ресурсного та інформаційного забезпечення суб'єктів підприємництва;

- удосконалення інфраструктури підтримки малого підприємництва на місцевому рівні;

- забезпечення сфери підприємництва кваліфікованими кадрами;

- розвиток підприємництва на селі;

- розвиток побутового обслуговування.

6

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Дані станом на початок дії Програми (прогноз)

Очікувані показники

1. Кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва / кількість суб’єктів МСП на 10 тис. чол. населення (одиниць):

 

 

- суб’єкти малого підприємництва

99/30

100/30

- суб’єкти середнього підприємництва

6/2

6/2

2. Чисельність працюючих у суб’єктів малого і середнього підприємництва (чол.):

 

 

- суб’єкти малого підприємництва

689

700

- суб’єкти середнього підприємництва

475

480

3. Кількість підприємців-фізичних осіб (чол.):

 

 

- зареєстрованих

895

900

- платників податків

810

875

4. Осяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у процентах до загального обсягу реалізації:

 

 

- у суб’єктів малого підприємництва

23,7

24,0

- у суб’єктів середнього підприємництва

77,5

76,0

5. Надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва - всього (тис.грн.)

15000,0

17000,0

6. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів  малого і середнього підприємництва (одиниць)

- бізнес – центри

- бізнес – інкубатори

- технопарки

- лізингові центри

- фінансово – кредитні установи, кредитні спілки, установи взаємного кредитування

- фонди підтримки підприємництва

- інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

- біржі

- інформаційно – консультативні установи

- страхові компанії

- аудиторські фірми

 

 

 

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2

-

 

 

 

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2

-

 

7. Залучення СМП до виконання робіт/послуг за державні кошти кількість (одиниць)/ обсяги (тис.грн.)

22/ 7510,0

24/ 8000,0

8. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

55

60

9. Кількість створених нових робочих місць (одиниць)

120

150

7

Термін і етапи реалізації Програми

Програма впроваджуєть­ся протягом 2017-2018 років. Упродовж цього терміну щоквартально проводиться аналіз заходів, що впроваджуються, та здійснюється контроль за виконанням програми. Один раз на рік проводиться аналіз стану розвитку малого і середнього підприємництва в районі.

8

Перелік цільових проектів і підпрограм

Виконавці

 

9

Вартість програми - обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів

2017 рік – 56,0 тис.грн.

2018 рік – 56,0 тис.грн.

10

Джерела фінансування Програми

Кошти суб’єктів підприємництва, кошти районного бюджету

11

Система організації контролю за виконанням Програми

Оперативний моніторинг виконання заходів Програми, щоквартальне інформування департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, розгляд виконання заходів на засіданнях колегії райдержадміністрації, на засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації.

ВСТУП

 

Підприємництво - це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє у послабленні монополізму, у здоровій конкуренції, створює додаткові робочі місця, має високу мобільність, формує соціальний прошарок підприємців-власників.

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Шумського районі на 2017-2018 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», з урахуванням регіональних особливостей, а також економічних і соціальних проблем району.

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Шумському районі на 2017-2018 роки є одним із інструментів реалізації на районному рівні державної політики сприяння у розвитку малого та середнього підприємництва. Програма є логічним продовженням попередніх програм розвитку малого підприємництва та складовою частиною Програми соціально економічного та культурного розвитку Шумського району на 2015 рік. У Програмі визначено мету, завдання та шляхи розв'язання проблем у сфері малого і середнього бізнесу, враховуючи показники соціально - економічного розвитку району, зокрема сфери підприємництва, аналіз основних чинників, які стримують його розвиток. Заходи програми базуються на пропозиціях управлінь та відділів райдержадміністрації за участю громадських об'єднань підприємців, представників бізнесу.

Таким чином, зазначена Програма спрямовує зусилля райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування на створення позитивних умов для ефективного функціонування підприємницького сектору, що є основною передумовою зниження тонізації бізнесу, забезпечення додаткових робочих місць, подолання прихованого безробіття та більш повного використання його потенціалу для розвитку району.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стан і аналіз проблем малого підприємництва

1.1.Аналіз розвитку малого підприємництва

 

Мале підприємництво протягом останніх років привертає до себе особливу увагу, бо його існування позитивно впливає на економіку: збільшуються надходження до бюджетів всіх рівнів, зростає внутрішній валовий продукт, створюються нові робочі місця, зменшується соціальна напруга. Завдяки своїй мобільності та динамічності підприємництво з кожним роком охоплює все більший сектор в економічній діяльності.

Мале підприємництво – це одна з найбільш поширених форм вирішення соціально - економічних проблем території. Це також розв’язання важливішої суспільно - політичної задачі – формування середнього класу, вирішення проблем зайнятості, створення джерела доходів для населення, виробництва товарів і послуг для жителів за доступними цінами та економічних задач (створення конкурентного середовища, залучення приватного капіталу, пошук потенційних інвесторів та потенційних замовників, удосконалення технологій, наповнення бюджетів всіх рівнів).

Суттєвим є внесок малого підприємництва в подолання проблеми безробіття в районі. Так, протягом 2015 року на Шумщині створено 1220 нових робочих місць, з яких 350 місць (29,4%) за рахунок малого бізнесу, за 9 місяців 2016 року створено 450 нових робочих місць, що становить 114,4 % виконання річного плану (515).

Податкові надходження від суб’єктів господарювання до бюджетів усіх рівнів у 2015 року склали 13,6 млн. грн., за січень-жовтень надходження відповідно склали 12,0 млн.грн. Частка надходжень від суб’єктів малого підприємництва в загальному обсязі надходжень становить 25,9%.

В районі станом на 1 листопада 2016 року зареєстровано 1296 суб’єктів малого і середнього підприємництва: 401 юридичних та 895 фізичних осіб-підприємців.

Одним з основних показників, що характеризують процес становлення малого бізнесу є кількість діючих суб’єктів малого підприємництва.

В 2015 році в районі діяли 91 суб’єкт малого і середнього підприємництва, що складає 7,02 % від зареєстрованих.

За період з 2015 року по 2016 рік кількість діючих малих і середніх підприємств в розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення спостерігалося зменшення. Практично на даний період юридичні особи не реєструються, також намітилась тенденція до зменшення кількості фізичних осіб-підприємців, що є наслідком змін в податковому законодавстві.

За рахунок малого підприємництва в районі функціонує торгівля, сфера послуг, пасажирські перевезення, виробництво хліба, комунальна сфера, сільськогосподарська галузь (фермерські господарства). А сфера середнього підприємництва – це легка промисловість, сільськогосподарське виробництво, виробництво міцелій грибів, транспортні перевезення, торгівля.

З метою створення сприятливого середовища для розвитку малого бізнесу в районі головою районної державної адміністрації попереджено керівників місцевих органів виконавчої влади за прийняття рішень, що погіршують умови здійснення підприємницької діяльності, за примусове залучення коштів суб’єктів підприємництва, в т.ч. до фондів, утворення яких не передбачено законами України.

Надається допомога підприємцям при складанні ними бізнес – планів для започаткування власної справи і одержання допомоги по безробіттю з районного центру зайнятості, а також юридичним та фізичним особам при одержанні коштів з бюджету на розвиток малого підприємництва.

В районі проводиться ряд заходів з метою стимулювання підприємницької діяльності.

З районного бюджету на підтримку і розвиток малого підприємництва в 2015 році виділено 5,0 тис.грн., з яких використано 4,6 тис.грн., в 2016 році виділено 30 тис.грн., з яких - 26,5 тис.грн.

З метою інформування суб’єктів малого підприємництва з питань податкового законодавства проведено 20 семінарів – нарад, 10 зустрічей з трудовими колективами, 18 «гарячих ліній» опубліковано 30 статей в районній газеті «Новини Шумщини».

Проводилася робота щодо залучення суб’єктів малого підприємництва до участі у виконанні регіональних замовлень, зокрема виконанні будівельних робіт, наданні послуг, забезпеченні закритих закладів району продуктами харчування.

Ефективним інструментом упередження безробіття та забезпечення економіки кваліфікованими кадрами залишається професійне навчання дорослого населення. В 2015 році проходили професійне навчання та підвищили кваліфікацію 290 безробітних. Частина безробітних пройшли навчання безпосередньо на виробництві, що сприяло їх адаптації та закріпленню на робочих місцях. Рівень працевлаштування після проходження профпідготовки склав 84,1%.

Фінансова підтримка малого підприємництва в районі здійснюється шляхом виділення коштів з державного бюджету на реалізацію заходів програми підтримки підприємництва.

З метою залучення випускників шкіл до роботи в сфері малого підприємництва в районі проводиться ряд заходів:

- створено в школах та ліцеї бізнес-клуби;

- проводяться конкурси учнівських бізнес-планів;

- відбуваються економічні олімпіади, зустрічі – дискусії, бесіди з підприємцями, фермерами на теми: “Функції ринку та його види”, “Підприємець – ключова фігура ринкової економіки ” та інші.

Інформаційна підтримка суб’єктів малого підприємництва здійснюється за рахунок впровадження заходів по наданню інформаційно – довідкових та консультаційних послуг з питань права, бухгалтерського обліку, податкового та  пенсійного законодавства, проведення семінарів – навчань.

Суб’єкти підприємницької діяльності приймають участь в районних і обласних ярмарках, виставках – розпродажах, також інформаційні дані по суб’єктах малого підприємництва представлялись на інвестиційного форуму «Тернопільщина Invest – 2016».

На сторінках районної газети “Новини Шумщини” постійно висвітлюються різні питання, що стосуються діяльності малого бізнесу, також друкуються розпорядження голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації по стану споживчого ринку, цінах, торгових націнках, тарифах, по регуляторних актах.

Разом з тим, фінансово-економічна криза справила свій негативний вплив на розвиток малого підприємництва, що спричинило невиконання ряду передбачених заходів програми. Найбільш відчутно це позначилося на фінансово-кредитній системі, що призвело до припинення кредитування малих підприємств та фізичних осіб-підприємців. До таких негативних прикладів можна віднести призупинення функціонування механізму відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами, залученими підприємцями для реалізації інноваційних проектів. Як наслідок, малий бізнес та підприємці залишилися без дієвого інструменту фінансово-кредитної підтримки, що особливо негативно позначилося на їх діяльності в умовах фінансової кризи.

 

1.2.  Розвиток селянських (фермерських) господарств

 

Після виходу Указу Президента України від 3 грудня 1999 року № 1529 „Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки” в районі значного поширення набрав фермерський рух, основною метою діяльності якого стало сільськогосподарське виробництво.

Станом на 01.11.2016 року в цій галузі діє 32 підприємницькі структури малого та середнього бізнесу, в тому числі 30 фермерських господарств, у користуванні яких знаходиться 3807 га сільськогосподарських угідь, з них 3737 га ріллі. На одне діюче фермерське господарство в середньому припадає 127 га сільськогосподарських угідь. Розмір земельних ділянок на 1 фермерське господарство коливається від 1,3 га до 1340 га.

Основний напрямок розвитку фермерських господарств – рослинництво, крім того декілька господарств утримують велику рогату худобу молочного та м’ясного напрямків, займаються свинарством, три господарства займаються торгівлею, чотири – перевезенням вантажів, ряд господарств надають послуги сільськогосподарською технікою.

В фермерських господарствах зайнято 270 працюючих, крім того залучається значна кількість сезонних працівників згідно трудових угод.

За 2015 рік фермерськими господарствами реалізовано 11,9 тис.тонн зернових, що становить 16,3% від загального обсягу реалізації сільськогосподарськими підприємствами, цукрових буряків 7,2 тис. тонн (24,0%), м’яса в живій вазі 62,1 тонн (43,0%).

Протягом 2015 року сільськогосподарськими підприємництва одержано 365,9 млн.грн. прибутків.

 

1.3. Стан ринку праці та зайнятості населення

 

Розвиток малого підприємництва в районі сприяє зайнятості населення, створенню нових  робочих місць.

Протягом 2015 року в сфері малого підприємництва було зайнято 1011 осіб, в 2016 році – 1063 осіб.

За 9 місяців 2016 року суб’єктами малого підприємництва створено 450 нових робочих місць, за 2015 рік – 1220, що відповідно становить 114,4 та 241,0 відсотки.

Незважаючи на розвиток підприємництва, яке дає нові робочі місця, стан безробіття в районі високий, але намітилась тенденція на зниження відсотка безробіття.

Протягом січня-вересня 2016 року роботодавцями було подано 646 вакансій. Всього у звітному періоді була 661 вакансія, 632 вакансії, подані роботодавцями, було укомплектовано.

Протягом звітного періоду Шумським РЦЗ було працевлаштовано 667 осіб, в т.ч. 299 безробітних громадян.

З компенсацією фактичних витрат роботодавцю єдиного соціального внеску було працевлаштовано 13 безробітних осіб.

Одноразову виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю отримали 6 осіб.

            Протягом звітного періоду до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 183 особи.

            Професійним навчанням було охоплено 126 осіб, працевлаштовано – 116 осіб.

            Реалізація сучасних завдань активної політики зайнятості спрямована на стимулювання економічної активності населення, підвищення їх мобільності на ринку праці та зменшення дисбалансу між попитом і пропозицією на робочу силу. Профорієнтаціними послугами охоплено 1249 безробітних осіб.

            У звітному періоді 2016 року на обліку у Шумському РЦЗ перебувало 6 осіб з числа вимушено переміщених з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, з них 2 – працевлаштовано за направленням служби зайнятості, 1 – проходить військову службу за контрактом, 1 – проходить курси підвищення кваліфікації.

У звітному періоді на обліку перебувало 96 осіб з числа учасників АТО, з них 12 – працевлаштовані, в т.ч. 1 – отримав одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

 

1.4.  Розвиток ринкової інфраструктури

 

Район має слабо розвинену ринкову інфраструктуру.

Не створено товарних бірж, інвестиційних фондів.

На території району функціонують:

- 3 філії банків: Тернопільська філія комерційного банку „Приватбанк”, філія Райфайзен банк „Аваль”, Кременецьке відділення відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»;

            - 2 кредитні спілки: «Довіра», «Аверс»;

            - 2 структури страхових компаній - філії НАСК «Оранта» та ФГ СГ ТААС.

Громадські організації:

-         Шумська районна  асоціація підприємців;

-          «Асоціація фермерів району»;

-          Галузеві ради підприємців (в сільському господарстві, в сфері торгівлі, в сфері послуг).

 

1.5. Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність

 

            Одним із пріоритетних завдань економічного розвитку району є створення сприятливого інвестиційного середовища. Район багатий на природні ресурси, але відсутні кошти на розвиток по певних напрямках діяльності. Зокрема, є великі поклади торфу, на основі якого можна розвивати  діяльність.

Станом на 01.07.2016 року обсяги надходжень іноземних інвестицій  склали 836,6 тис.дол. США, інвестиції вкладено в ТОВ «Сегеш-Україна» - швейне виробництво – естонські інвестиції, ТОВ «Мікоген - Україна» - вирощування міцелій грибів – кіпрські  інвестиції.

            На одну особу в районі припадає 24,6 дол.США інвестицій.

            Обсяг вітчизняних інвестицій в основний капітал за 2014 рік склав 38,6 млн.грн.

Обсяг капітальних інвестицій в основний капітал за 2015 рік склав 59,7 млн.грн., в поточному році очікується 60,0 млн.грн.

            За рахунок вітчизняних інвестицій проводиться будівництво об’єктів торгівлі, розвивається сфера послуг, зміцнюється матеріально-технічна база підприємств та підприємців - фізичних осіб, зокрема поповнюється автобусний парк, розширюється виробництво хлібо-булочних та кондитерських виробів.

            Протягом 2015-2016 років введено в експлуатацію 7 закладів торгівлі на загальну площу 210 м?:

            Обсяг експорту в 2015 році склав 5,9 млн.дол.США, за 2016 рік – очікується 5,8 млн.дол.США.

 

1.6. Аналіз споживчого ринку району

На споживчому ринку району працює 300 магазин з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, торгова площа яких складає 12045,3 кв.м. та 29 заклади ресторанного господарства. Із загальної кількості, 287 магазинів та 27 заклади ресторанного господарства належать підприємцям – фізичним особам, або  відповідно 96,0% та 94,0%.

Протягом І півріччя 2016 року обсяг роздрібного товарообігу згідно статистичних даних становив 41,6 млн.грн., ріст до відповідного періоду минулого року склав 34,3 %.

За січень-червень 2016 року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 2,5 млн.грн., річне завдання програми виконано на 71,4 %.

Позитивним в сфері торгівлі є тенденція росту товарообігу в районному споживчому товаристві за рахунок відкриття магазинів нового типу – маркетів «Теко», яких функціонує 19 та 2 крамниці. Питома вага товарообігу РайСТ в загально районному показнику становить 25 відсотків.

Станом на 1 жовтня 2016 року в районі функціонує 2 організованих ринки, які розташовані в місті Шумськ, і належить ТОВ «Шумськ-інвест» та ТДВ «АТП – 16145», з загальною кількістю  торгових місць 480.

На ринку ТОВ «Шумськ – Інвест» проведено відповідну роботу по забудові стаціонарної мережі торгівлі. Територія ринку розмежована для торгівлі продовольчою, промисловою групами товарів, відведено спеціальні місця для реалізації сільськогосподарської продукції безпосередньо самими товаровиробниками, проведено поточні ремонти м’ясного і молочного павільйонів, підведено воду, поновлено асфальтне покриття, закуплено обладнання та інвентар.

Проблематичним на сьогоднішній день залишається відкриття ринків в селах району згідно норм і вимог діючого законодавства. Райдержадміністрацією спільно з відповідними контролюючими службами району рекомендовано виконавчим комітетам сільських рад, на території яких функціонували ринки, привести територію у відповідність до вимог чинного законодавства. На даний період проводиться виїзна торгівля непродовольчими товарами.

Розвиток побутових послуг розширюється в основному в м.Шумськ. Надання послуг відбувається за рахунок фізичних осіб-підприємців, яких зареєстровано 68 чоловік, із них 10 в сільській місцевості.

В сільській місцевості розвиток сфери побутових послуг стримують фінансові чинники – висока вартість дозвільної та проектної документації при відкритті побутових точок, а також незначна кількість замовників.

З метою залучення в сферу надання  побутових послуг громадян, проводиться роз’яснювальна робота серед населення, особливо серед молоді та громадян, які перебувають на обліку в районному центрі зайнятості, щодо започаткування ними власної справи у даній сфері. Надається консультативна допомога при складанні бізнес-планів на одержання фінансової допомоги з районного центру зайнятості для започаткування власної справи. Також суб’єктам підприємництва пропонуються вільні приміщення, площі для розташування об’єктів по наданню послуг. В Шумському профтехучилищі проводиться підготовка спеціалістів для сфери побутових послуг, зокрема, перукарів.

 

1.7. Аналіз виконання програми розвитку малого підприємництва

за 2015 – 2016 років

 

Протягом 2015-2016 років в районі реалізовувалась регіональна програма розвитку малого підприємництва. Забезпечено виконання заходів районної програми і забезпечено ріст підприємницької діяльності в районі за останні два роки:

- кількість діючих суб’єктів малого підприємництва становить

- 99 одиниць (100,0 % до завдань програми);

-                     кількість діючих суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення складає 29 одиниць (+ 1 до завдання програми);

-                     чисельність працюючих на малих підприємствах 689 чоловік (+100,0 % до завдань програми);

-                     кількість підприємців – фізичних осіб зареєстрованих 895 чоловік

-                     (- 125 чол. до завдання програми);

-                     платників податків - 801 чоловік (+204 чол. до завдання програми);

-                     створено 1221 робоче місце (+21 місце до завдання програми).

1) Впорядкування нормативно-правового регулювання

підприємницької діяльності

 

Проводилася відповідна робота щодо усунення правових та адміністративних бар’єрів на шляху розвитку малого бізнесу та впровадження єдиної державної регуляторної політики в сфері підприємництва. Періодично проводиться перегляд прийнятих регуляторних актів. Відповідно до Закону України від 14.10.2010 №2784-VІ «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації створено рубрику «Регуляторна політика», на якій розміщуються на постійній основі діючі, скасовані та до яких внесені зміни регуляторні акти районної державної адміністрації, районної, міської та сільських рад.

Районною державною адміністрацією розроблений план підготовки проектів регуляторних актів, які були опубліковані в районній газеті „Новини Шумщини”.

Залучалися суб’єкти господарської діяльності до розробки та обговорення проектів нормативних актів з питань підприємництва і публічного обговорення проектів регуляторних актів, які матимуть суттєвий вплив на права та інтереси підприємців, ринкове середовище, що забезпечить прозорість процесу впорядкування нормативного регулювання і дозволить більш ефективно управляти процесами регулювання підприємницької діяльності на місцевому рівні.

На виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 31 жовтня 2016 року №90 «Про розроблення проекту обласної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018», дорученням голови районної державної адміністрації від 11 листопада 2016 року №70 «Про розроблення проекту районної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки» утворено відповідну робочу групу.

У рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва Шумського району на 2015-2016 роки проведено роботу у наступних напрямках.

В районі функціонує відділ з організації діяльності центру з надання адміністративних послуг районної державної адміністрації. Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» дозвільний центр є складовою частиною відділу надання адміністративних послуг.

Для здійснення безперебійної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності в райдержадміністрації створені відповідні організаційно-технічні умови для ведення Єдиного державного реєстру.

Проводиться щомісячний моніторинг виконання вимог Законів України «Про адміністративні послуги» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Через відділ з організації діяльності центру надання адміністративних послуг надаються 68 адміністративних послуг.

Також слід відмітити, що відділом надаються 3 адміністративні послуги в електронному вигляді:

- надання довідки з Державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-ЗЕМ);

- надання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

- надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Станом на 01 листопада 2016 року у Центрі надання адміністративних послуг районної державної адміністрації надано 5410 адміністративні послуги.

 

2) Фінансово-кредитна та інноваційна підтримка

 

Фінансове забезпечення виконання заходів районної програми здійснювалося за рахунок районного бюджету. На виконання заходів програми розвитку малого підприємництва протягом 2015 року виділено 5,0 тис.грн., а 2016 року - 30,0 тис.грн., відповідно з яких використано 4,6 і 26,5 тис.грн. Дані кошти використані на виготовлення інформаційно-презентаційних матеріалів та забезпечення участі району у засіданні Міжнародного трейд клубу і Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest – 2016».

 

3) Ресурсне та інформаційне забезпечення,

подальше формування інфраструктури

 

В рамках реалізації заходів програми суб’єктам підприємницької діяльності надавалась необхідне ресурсне та інформаційне забезпечення.  Пропонувалось в оренду та на викуп майно, пустуючі приміщення і вільні площі приміщень комунальної власності та інших форм власності для розміщення об’єктів сфери підприємництва.

Протягом 2015 року суб’єктам підприємництва надано в оренду 285,30 приміщень комунальної власності.

Управлінням Держгеокадастру в Шумському районі підготовлено матеріали по 159 земельних ділянках, які пропонуються суб’єктам підприємництва для використання під комерційні цілі.

Проводиться робота щодо забезпечення участі суб’єктів малого підприємництва у виконанні державних регіональних замовлень. Підприємницькі структури згідно договорів забезпечують виконання замовлень по наданню послуг, виконанню робіт, поставках товарів у лікарні, шкільні їдальні, дитячі садки.

Для успішного розвитку підприємництва проводиться забезпеченість професійно підготовленими кадрами.

Районним центром зайнятості проводиться підготовка по різних спеціальностях будівельного профілю, торгівельній діяльності, наданню побутових послуг.

Також проводиться підготовка по спеціальності – менеджмент малого підприємництва. У 2015 році підготовлено 55 чоловік, за 10 місяців 2016 року – 66 чоловік.

В школах та ліцеї проводяться заняття, лекції по економічному профілю, також проводяться зустрічі з підприємцями, фермерами. Організовуються конкурси учнівських бізнес-планів.

 

1.8.  Проблеми розвитку малого підприємництва

 

Основними факторами, які перешкоджають подальшому розвитку малого  підприємництва та на подолання яких спрямовано Програму на 2017-2018 роки є:

- нестабільність та суперечливість у чинних законах і нормативних документах, що регламентують підприємницьку діяльність. Нестабільність податкового законодавства;

- недостатня допомога малому та середньому підприємництву з боку держави, незахищеність підприємців та їхнього бізнесу;

- недостатність фінансування районної програми підтримки малого і середнього підприємництва;

- низький рівень участі громадськості у формуванні регуляторної політики;

- нерівномірність розвитку малого і середнього бізнесу на території району;

- недоступність довгострокового кредитування, що стримує розвиток виробничої сфери, труднощі з одержанням зовнішнього фінансування через високі відсоткові ставки на банківські кредити, відсутність застави у суб’єктів малого і середнього підприємництва;

- нерозвиненість небанківського сектору фінансових послуг;

- невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу.

На подолання визначених основних проблем, які заважають розвитку підприємництва в районі, спрямована Програма 2017-2018 років, головна мета і основні завдання якої чітко сформульовані, намічені основні напрямки діяльності райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських об’єднань підприємців на наступні два роки.

Треба зазначити, що існує розбіжність між даними органів статистики та податкових органів щодо кількості діючих суб’єктів малого підприємництва. Органам статистики звітують тільки суб’єкти підприємництва - юридичні особи. Обсяги виробництва продукції, робіт, послуг, які створені суб’єктами підприємництва - фізичними особами, не враховуються, як і чисельність населення, що перебуває з ними у трудових відносинах, а це майже стільки ж, як і на малих підприємствах.

З метою проведення діагностування підприємницького середовища, застосуємо метод – SWOT аналізу, який передбачає визначення сильних та слабких сторін, в даному випадку, сектора малого і середнього підприємництва, а також основні шанси та загрози його розвитку.

 

Матриця  SWOT-аналіз у роз витку підприємництва

 

 

Позитивний вплив

Негативний вплив

 

Внутрішнє середовище

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

      До найбільш сильних внутрішніх сторін підприємництва відносяться:

§                  мобільність і гнучкість бізнес-процесів у малому підприємництві:

-             швидка реакція малого бізнесу на нові потреби ринку, зміну попиту (в порівнянні з великими підприємствами мають можливості більш швидко насичувати ринок новими товарами та послугами, які користуються платоспроможним попитом);

-             більша маневреність і ефективність у розширенні й модернізації діючих малих підприємств;

-             орієнтація на конкретного споживача.

§                  забезпечення суб’єктами підприємництва загальних надходжень податків і зборів до Зведеного та місцевого бюджетів;

§                  суттєвий вплив на формування соціальної складової життєдіяльності  району через:

-             значний потенціал створення нових робочих місць;

-             можливості розвитку підприємницької ініціативи серед соціально вразливих верств населення;

-             підвищення соціального статусу підприємницької діяльності (в т.ч. завдяки проведенню заходів з нагоди Дня підприємця, відзначення кращих підприємців з нагоди річниці Незалежності України з занесенням на району Дошку пошани,тощо).

§                  значні внутрішні резерви і поступові темпи зростання кількісних показників, в т.ч.:

-             кількість зареєстрованих новостворених юридичних осіб у 2015 р. збільшилась порівняно з попереднім роком на 1,1 %;

§                  потужний сегмент ринку праці:

-             чисельність працюючих на малих і середніх підприємствах у 2014 році становитиме 689 осіб;

-             значна питома вага обсягів продукції (робіт, послуг), реалізованих малими  підприємствами в загальних обсягах реалізованої продукції підприємствами району.

§                  наявність розгалуженої мережі банківських установ, відповідної їх ресурсної бази та можливостей надання ними розширеного спектру послуг;

§                  наявність відділу надання адміністративних послуг, який працює за принципом організаційної єдності;

§                  існуюча інфраструктура підтримки підприємництва (станом на 01.11.2016): 2 кредитні спілки, 3 філії банків, 2 страхових компанії, 5 громадських об’єднань підприємців.

      Слабкими сторонами малого підприємництва  є:

§                  незначна фінансово-економічна потужність сектору малого бізнесу (низький рівень фінансового забезпечення, в першу чергу малих підприємств та фізичних осіб-підприємців у інноваційній, комунальній сферах);

§                  підвищена чутливість до конкуренції, зростання рівня цін, умов кредитування;

§                  складність залучення значних інвестицій;

§                  наявність “тіньової” діяльності суб'єктів підприємництва;

§                  складність впровадження, а також відсутність економічної мотивації до інвестування ;

§                  низька інноваційна активність малого підприємництва та відповідно низький рівень кооперації з науково-технічним потенціалом;

§                  недостатній рівень освіти підприємців з питань сучасних методів та форм організації господарювання (невміння використовувати сучасні підходи до управління бізнесом, його ризиками);

- недостатність коштів у підприємців для отримання знань, необхідних для ведення бізнесу.

§                  недостатній рівень інформаційного та методичного забезпечення з питань:

-                       сертифікації продукції та послуг, а також впровадження систем управління якістю;

§                  складний доступ вітчизняного малого підприємництва до сучасних технологій;

§                  нерівномірність розвитку суб’єктів малого підприємництва по селах та місту;

§                  недостатня активність представників малого підприємництва щодо захисту власних інтересів;

§                  низька активність сільського населення для започаткування власної справи.

Зовнішнє середовище ще

Можливості

Загрози

§                  зручне економіко-географічне розташування Шумського району (розташований на пересіченні шляхів до Рівненської та Хмельницької областей);

§                  значні природні запаси торфу, глини, каменю, піску, крейди, великі площі лісів, історико-культурні ресурси;

§                  наявність платоспроможного попиту;

§                  значний трудовий потенціал району:

-                       чисельність наявного населення на початок 2016 р. становила 33,9 тис. чол.;

-                       кількість економічно-активного населення станом на 01.01.2016 р. становила 18,2 тис. чол.

-    розвинена система зв’язку.

§                  розвинена мережа торгових підприємств;

§                  наявність районної Програми підтримки малого підприємництва;

§                  запровадження спрощеної та скороченої у часі процедури державної реєстрації та постановки на облік юридичних та фізичних осіб – підприємців;

§                  вдосконалення процедур видачі дозволів на започаткування та провадження підприємницької діяльності;

§                  впровадження системи комплексного інформаційно-консультативного забезпечення суб’єктів підприємництва;

§                  розвиток взаємодії органів місцевої влади з підприємцями;

§                  наявність сприятливих історичних та культурних факторів для поштовху розвитку малого підприємництва;

§                  наявність вільних ринкових ніш, широке поле діяльності для розвитку бізнесу, в тому числі збільшення частки виробничого спрямування за рахунок виробництва будівельних матеріалів з місцевої сировини, розвитку переробної галузі.

§                  певні ризики нестабільної макроекономічної політики;

§                  недосконалість правових, економічних та адміністративних засад в реалізації прав на підприємницьку діяльність;

§                  недостатність сприятливих умов для ведення бізнесу;

§                  інфляція та її наслідки:

-             інфляційні очікування населення;

-             погіршення фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки, тощо.

§                  зростання вартості енергоносіїв;

§                  економічно обтяжлива для малого бізнесу вартість нерухомості, орендної плати;

§                  значна частка тінізації економіки в частині:

-             позабанківського грошового обігу;

-             правової незахищеності суб'єктів підприємницької діяльності.

§                  не високий рівень соціального статусу і престижу підприємців; 

§                  низький рівень соціального захисту найманих працівників;  

§                  велика загальна кількість дозвільних документів, які регулюють підприємницьку діяльність;

§                  недосконала система державного нагляду за підприємницькою діяльністю;

§                  складність процедур сертифікації і стандартизації товарів та послуг;

§                  недостатній обсяг доступних для підприємців фінансово-кредитних ресурсів (в т.ч. проблема отримання кредиту на започаткування підприємницької діяльності; складний порядок отримання мікрокредитів; нерозвиненість практики страхування бізнесу та бізнес-проектів);

§                  недостатньо елементів інфраструктури підтримки підприємництва.

2. Головна мета та завдання Програми

 

Головною метою Програми є забезпечення активізації підприємницької діяльності, запровадження механізму співпраці райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та підприємницьких кіл на засадах соціального партнерства і, як наслідок, забезпечення підйому економіки району, створення нових робочих місць, підвищення рівня життя населення.

Пріоритетними завданнями розвитку малого і середнього підприємництва району на 2017-2018 роки є:

- розробка та впровадження у виробництво нових технологій, у тому числі природоохоронних;

- вирощування та переробка сільгосппродукції;

- виробництво конкурентоздатної продукції;

- запровадження виробничих процесів з використанням місцевої сировини та відходів виробництва, зокрема відході в переробки деревини та низькосортної деревини;

- надання побутових послуг населенню, поліпшення їх структури та якості обслуговування;

- підвищення якості надання транспортних послуг;

- створення мережі кооперативних підприємств на селі;

- вирощування картоплі;

- оброблення деревини та виробництво виробів з деревини;

- розвиток "зеленого" туризму у сільській місцевості.

Розв’язанню визначених проблем та досягненню цілей Програми буде сприяти:

- надання консультаційної допомоги фізичним особам-підприємцям та представникам малого бізнесу;

- створення додаткових робочих місць у сфері малого бізнесу за рахунок коштів центру зайнятості;

- підтримка підприємницької ініціативи безробітних, їх навчання основам підприємництва;

- інформаційне наповнення офіційної Веб-сторінки районної державної адміністрації;

- подальше удосконалення та спрощення реєстраційних і дозвільних процедур;

- інформування підприємців про наявність вільних виробничих, складських, офісних приміщень і площ, майна та ін.;

- підвищення кваліфікації підприємців з актуальних питань ведення підприємницької діяльності, захисту своїх прав та законних інтересів;

- забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів, сприяння створенню спілок.

 

 

 

 

3. Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань

за напрямами  підтримки малого  підприємництва

 

3.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

Даною програмою передбачені заходи, спрямовані на удосконалення нормативного регулювання підприємницької діяльності та на забезпечення виконання структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, виконавчими комітетами міської та сільських рад норм, визначених в Законі України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Дані заходи передбачають забезпечення участі представників малого підприємництва, їх об’єднань у процесі визначення та аналізу актуальних проблем у цій сфері та вироблення на його основі пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства і нормативно-правових актів місцевих органів влади, внесення необхідних змін.

Заходи за цим розділом спрямовані на:

- проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів;

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

- удосконалення законодавчої бази, участі суб’єктів малого підприємництва у виконанні державних та місцевих замовлень, закупівлі товарів і послуг за державні кошти;

- розгляд на засіданнях районної координаційної ради з питань розвиту підприємництва актуальних проблем та підготовка пропозицій з удосконалення чинного законодавства у сфері підприємництва;

- усунення адміністративних бар’єрів у реалізації права на підприємницьку діяльність;

- удосконалення регуляторної діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- забезпечення системності та узгодженості регуляторних актів, що розробляються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

- упорядкування процедури розробки, прийняття, обліку, відстеження результативності, перегляду та скасування регуляторних актів шляхом дотримання принципів та процедур державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- проведення моніторингу регуляторної діяльності районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування;

- забезпечення роботи телефонної «гарячої лінії» з питань підприємницької діяльності;

- удосконалення діяльності державного реєстратора відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;

- удосконалення роботи відділу з організації діяльності центру надання адміністративних послуг відповідно до вимог Законів України «Про адміністративні послуги» і «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

- удосконалення діяльності контролюючих органів відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».


Впорядкування нормативно-правового регулювання

підприємницької діяльності

 

п/п

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість,

тис.грн.

1

2

3

4

5

6

1

Розробити і затвердити план підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік та оприлюднити його в місцевих засобах масової інформації, на веб-сторінці райдержадміністрації

Щорічно до 15 грудня

Відділ економіки і підприємництва спільно з іншими управліннями, відділами райдержадміністрації

-

-

2

Забезпечувати погодження проектів нормативно - правових актів з питань регулювання підприємницької діяльності з Державною регуляторною службою України

Протягом дії Програми

Управління, відділи райдержадміністрації

Кошти розробників

В межах кошторису витрат

3

Проводити громадські обговорення проектів регуляторних актів з питань регулювання підприємницької діяльності, забезпечити підготовку пропозицій до них за участю громадських організацій підприємців

Протягом дії Програми

Розробники регуляторних актів, Районна асоціація підприємців, галузеві ради підприємців

-

-

4

Проводити якісний та повний аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів

Протягом дії Програми

Розробники регуляторних актів

-

-

5

Розглядати актуальні проблеми розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики на засіданнях координаційної ради з питань розвитку  підприємництва при райдержадміністрації

Згідно плану роботи

Координаційна рада з питань розвитку малого підприємництва при райдержадміністрації

-

-

6

Забезпечувати та удосконалювати діяльність відділу з організації діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Протягом дії Програми

Відділ з організації діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації

-

-

7

Проводити наради, «круглі столи» та семінари з питань удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності за участю громадських організацій, підприємців та представників дозвільних органів

Протягом дії програми

Відділ з організації діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації

-

-

8

Проводити для суб’єктів господарювання навчальні семінари з вивчення податкового та пенсійного законодавства

По мірі необхідності

Шумське відділення Кременецької МДПІ, Кременецьке об’єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області

-

-

9

Забезпечити діяльність „гарячих телефонних ліній”, „телефонів довіри” як системи зворотнього зв’язку між місцевою владою та представниками бізнесу в процесі удосконалення нормативно-правового поля для підприємництва

Протягом дії Програми

Відділ економіки і підприємництва райдержадміністрації, інспектор другої категорії загального відділу апарату районної державної адміністрації по роботі зі зверненнями громадян

-

-

10

Запровадити систему надання електронних послуг для бізнесу.

Протягом 2017 року

Відділ з організації діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації

-

-

11

Вивчити можливості фінансування розвитку малих та середніх підприємств на рівні об’єднаних територіальних громад.

Протягом дії Програми

Шумська, В.Дедеркальська об’єднані територіальні громади

-

-

12

Розробити програми фінансування розвитку малого та середнього підприємництва на рівні об’єднаних територіальних громад.

2017 рік

Шумська, В.Дедеркальська об’єднані територіальні громади

-

-

13

Удосконалити процедуру отримання документів, видача яких належить до повноважень місцевих органів виконавчої влади, територіальних підрозділів центральних органів влади та органів місцевого самоврядування у сфері регулювання господарської  діяльності.

Протягом дії Програми

Відділ економіки і підприємництва, відділ з організації діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 

 


3.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

                                                                                                                 

Безпосередня фінансова підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва здійснюватиметься на умовах спільного фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також стимулювання фінансових організацій до співпраці з малим та середнім бізнесом, створення механізмів ефективного цільового використання фінансових та інвестиційних ресурсів.

Планується отримання фінансової підтримки малому та середньому підприємництву через Регіональний фонд підтримки підприємництва. Значну увагу буде приділено удосконаленню системи кредитування суб’єктів підприємництва на прийнятних умовах, в т.ч. шляхом мікрокредитування та розвитку системи небанківського кредитування шляхом сприяння створенню небанківських фінансових установ.

Ураховуючи зазначені проблеми, основу цього розділу Програми складають заходи, що спрямовані на створення стабільної і гнучкої системи фінансово-кредитної підтримки, що передбачає спрощення доступу суб’єктів підприємництва до кредитних та інвестиційних ресурсів, які потрібні для їх розвитку, а саме:

- сприяння створенню спеціалізованих установ мікрокредитування (кредитних спілок, інших небанківських кредитних установ);

 - поширення інформації про спеціальні банківські програми кредитування для малого бізнесу;

- здійснення фінансової підтримки малого підприємництва за рахунок коштів місцевого бюджету;

- запровадження пільгових механізмів фінансової підтримки малого бізнесу на місцевому рівні;

- залучення коштів міжнародних фондів і програм технічної допомоги для забезпечення фінансово-кредитної й інвестиційної підтримки суб’єктів малого підприємництва;

- сприяння поширенню різних форм лізингу, залучення до цього процесу банківських установ та лізингових компаній;

- інформаційне, консультаційне та інше сприяння суб’єктам малого підприємництва у придбанні технологічного, енергозберігаючого обладнання з використанням механізму лізингу;

- створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій у сферу малого бізнесу;

- удосконалення системи надання пільг суб’єктам малого підприємництва з оренди комунального майна.

 


Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

 

п/п

ЗАХОДИ

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Вартість

тис. грн.

Очікуваний результат

1

Виділити кошти з районного бюджету на фінансування заходів програми підтримки малого і середнього підприємництва в Шумському районі на 2017-2018 роки

Фінансове управління райдержадміністрації

2017 – 2018 роки

Кошти районного бюджету

2017 рік

- 56,0

2018 рік

- 56,0

Забезпечення  виконання заходів програми

2

Сприяти у виділенні кредитів банками та кредитними спілками для суб’єктів малого підприємництва

Відділи економіки і підприємництва, агропромислового розвитку райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

Кошти банків та кредитних спілок

-

Забезпечення суб’єктів підприємництва фінансовими ресурсами

3

Оновлення бази даних інвестиційних проектів

Відділи економіки і підприємництва, агропромислового розвитку райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

Кошти районного бюджету

2017 рік - 5,0

2018 рік - 5,0

Стимулювання надходження інвестицій в економіку району

4

Компенсація єдиного соціального внеску для роботодавців

Районний центр зайнятості

Протягом 2017–2018 років

Кошти районного центру зайнятості

У межах кошторису

Збільшення кількості робочих місць

5

Сприяння поширенню різних форм лізингу, залучення до цього процесу банківських установ та лізингових компаній

Відділи економіки і підприємництва, агропромислового розвитку райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

-

-

Покращення інформаційної підтримки

6

Залучати суб’єктів підприємництва до участі в конкурсах з відбору проектів, спрямованих на вирішення актуальних проблем розвитку району

Відділ економіки і підприємництва райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

-

-

Забезпечення замовленнями на виконання робіт, надання послуг

7

Інформаційне, консультаційне та інше сприяння суб’єктам малого підприємництва у придбанні технологічного, енергозберігаючого обладнання з використанням механізму лізингу

Відділ економіки і підприємництва райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

-

-

Надання інформаційної підтримки

8

Удосконалення системи надання пільг суб’єктам малого підприємництва з оренди комунального майна

Районна рада, виконавчі комітети міської та сільських рад

Протягом 2017–2018 років

-

-

Створення сприятливих умов для підтримки розвитку малого підприємництва

9

Створення сприятливих умов (правових, земельних,  інформаційних) для залучення іноземних інвестицій у сферу малого бізнесу, особливо на пріоритетних територіях розвитку Андрушівської, В.Іловицької, Літовищенської, Онишковецької, Стіжоцької  сільських рад, Шумської міської ради

Відділи економіки і підприємництва, агропромислового розвитку, культури і туризму, сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

-

-

Покращення інвестиційного іміджу територій, сприяння залученню інвестицій

10

Участь у презентації економічного та інвестиційного потенціалу району у рамках інвестиційних форумах в м. Тернопіль

Відділи економіки і підприємництва, агропромислового розвитку, культури і туризму, сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

Кошти районного бюджету

2017 рік – 30,0

2018 рік – 30,0

Залучення іноземного капіталу

11

Участь у проекті «Україна і світ»

Відділи економіки і підприємництва, агропромислового розвитку

райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

Кошти районного бюджету

2017 рік - 5,0

2018 рік - 5,0

Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків

12

Систематичне інформування підприємців про грантові та кредитні програми, в тому числі:

- оприлюднення інформації на веб- сайті;

- створення інформаційної бази грантових та кредитних проектів;

- оприлюднення інформації про грантові та кредитні можливості на відповідному веб-ресурсі.

Відділ економіки і підприємництва, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

-

-

Стимулювання розвитку підприємництва

13

Організація участі у тренінгах для представників малого та середнього підприємництва з підготовки грантових та кредитних заявок;

- моніторинг чинних проектів міжнародної технічної допомоги на предмет залучення коштів та експертів для проведення тренінгів.

Відділ економіки і підприємництва, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

-

-

Залучення міжнародної технічної допомоги

14

Поширення інформації про успішну практику молодіжного підприємництва.

Відділи економіки і підприємництва, освіти молоді та спорту, організаційної та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

-

-

Залучення молоді до підприємницької діяльності


3.3. Ресурсна та інформаційна підтримка

 

З метою стимулювання підприємницької активності та швидкої адаптації суб’єктів господарювання до ринкових змін, надання інформаційної та консультаційної підтримки, своєчасного виявлення проблем та реагування на них – забезпечено зворотній зв’язок з підприємницьким середовищем і громадськістю за допомогою постійно діючої телефонної «гарячої лінії».

Інформаційну підтримку суб’єктам малого підприємництва в районі надають і громадські організації, зокрема, координаційна рада з питань розвитку підприємництва, районна асоціація підприємців та галузеві ради підприємців, яких створено три, асоціація фермерів району.

Протягом 2015 року проведено 4 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва, а за дев’ять місяців 2016 року проведено 3 засідання, на яких обговорювалися актуальні питання розвитку сфери підприємництва. Також проведено низку заходів, спрямованих на інформаційну підтримку суб’єктів господарювання:

- засідання «круглого столу»;

- семінари на теми:

 організація підприємницької діяльності у сфері сільського зеленого туризму;

- як розпочати свій бізнес;

- від бізнес-ідеї до власної справи;

- створення та постійне оновлення бази даних державного і комунального майна, що може бути використано суб’єктами малого підприємництва для своєї діяльності або для створення об’єктів інфраструктури їх підтримки.

Ураховуючи важливість напрямку інформаційно-консультаційної підтримки необхідно проводити ряд заходів, спрямованих на створення, поновлення та удосконалення:

- бази даних нежитлових приміщень, промислового обладнання державного та комунального майна, що передається в оренду, конкурсів закупівель товарів і послуг за державні кошти;

- схеми реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців, отримання дозволів, припинення підприємницької діяльності;

- інформації про діяльність ЦНАПів, державного реєстратора;

- зразків документів (заяви, декларації, тощо);

- узагальнення матеріалів роботи «гарячих ліній», звернень до координаційної ради з питань розвитку підприємництва,  практики взаємодії із контролюючими органами, тощо;

- актуальної інформації та огляд змін у законодавстві;

- консультації з представниками державної фіскальної служби;

- допомогу з розробки бізнес - планів;

- включення в каталоги продукції суб’єктів малого підприємництва;

- сприяння розвитку ремісництва та народних промислів, їх популяризація;

- використання інструментів маркетингу;

- запровадження переліку конкурентоспроможної продукції малого підприємництва;

- налагодження виробничої кооперації великих, середніх підприємств та суб’єктів малого підприємництва;

- сприяння підвищенню якості продукції та її сертифікації;

- сприяння просуванню продукції малого підприємництва на регіональних та закордонних ринках;

- продовження навчання основам підприємницької діяльності та підвищення кваліфікації представників малого підприємництва;

- інформування підприємців про галузеві виставки, ярмарки, державну підтримку та інше.

            Однією з суттєвих проблем розвитку та розширення сфери бізнесу є недостатня кількість кваліфікованих кадрів, тому значна увага в Програмі приділяється питанням підвищення кваліфікації кадрів, навчанню незайнятого населення району основам підприємницької діяльності, набуття необхідних спеціальностей для роботи в різних сферах підприємницької діяльності.


Ресурсна та інформаційна підтримка

 

№п/н

ЗАХОДИ

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Вартість тис. грн.

Очікуваний результат

1

Поновлення бази даних щодо фондів нежитлових приміщень, незавершеного будівництва, виробничих площ і забезпечення постійного доступу суб’єктів малого підприємництва до інформації щодо цієї бази даних

Відділ економіки і підприємництва, сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад

Протягом 2017–2018 років

Кошти виконавців

У межах кошторису

Підвищення рівня поінформованості суб’єктів підприємництва. Покращення умов роботи суб’єктів підприємництва. Забезпечення умов для створення та ефективного функціонування підприємств малого бізнесу та об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва

2

Залучення суб’єктів підприємництва до виконання державних і регіональних (місцевих) замовлень за рахунок бюджетних коштів

Управління, відділи райдержадміністрації, інші бюджетні організації

Протягом 2017–2018 років

Кошти виконавців

У межах кошторису

Підвищення ролі малого підприємництва в реалізації соціально-економічних завдань регіону. Забезпечення доступу підприємців до фінансових і матеріальних ресурсів при гарантуванні збуту їх продукції та послуг

3

Створення умов для розвитку мережі прокату устаткування та сільськогосподарської техніки, закупівельних пунктів сільськогосподарської продукції

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

Кошти виконавців

У межах кошторису

Створення сприятливих умов для розвитку сільськогосподарського виробництва. Розвитку підприємництва на селі

4

Залучати суб’єктів підприємництва через засоби масової інформації до участі в аукціонах з набуття права на оренду вільних земельних ділянок

Відділ економіки і підприємництва райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

Кошти виконавців

У межах кошторису

Посилення інтеграційних процесів у сфері малого підприємництва, активізація інвестиційних процесів

5

Підготовка і проведення конференцій, нарад за участю фахівців органів державної влади, громадських організацій та підприємців з нагальних проблем малого бізнесу в Україні

Відділ економіки і підприємництва райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

-

-

Вивчення стану справ у сфері малого бізнесу, обмін досвідом щодо ведення підприємницької діяльності. Підготовка та надання пропозицій центральним органам державної влади стосовно вирішення нагальних проблем підприємництва.

Заплановано проведення

2 конференцій в рік

6

Забезпечити функціонування центру обслуговування  платників податків

Шумське відділення Кременецької ОДПІ

Протягом 2017–2018 років

-

-

Надання податкових послуг у відповідності до світових стандартів якості обслуговування платників податків

7

Надавати консультаційну та організаційну допомогу фермерським господарствам

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

-

-

Сприяння розвитку фермерських господарств

8

Постійно інформувати суб’єктів підприємництва щодо актуальних питань податкового законодавства, в т.ч. через засоби масової інформації та мережу Інтернет

Шумське відділення Кременецької ОДПІ

Протягом 2017–2018 років

-

-

Покращення доступу суб’єктів підприємництва до нормативної бази стосовно їх діяльності

9

Забезпечити організацію надання нормативно-інформаційних консультацій з питань здійснення підприємницької діяльності, розробці бізнес-планів

Відділ економіки і підприємництва райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

-

-

Розвиток підприємницької діяльності

10

Підготовка та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця, Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення, Дня працівників торгівлі та відзначення кращих підприємців

Відділ економіки і підприємництва райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

Кошти районного бюджету

2017 рік – 3,0

2018 рік – 3,0

Формування позитивної суспільної думки щодо підприємницької діяльності та популяризація іміджу підприємця

11

Запровадження послуг „гарячої лінії” з проблемних питань підприємницької діяльності

Відділ економіки і підприємництва райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

-

-

Надання практичної допомоги підприємцям. Підвищення їх правової та інформаційної обізнаності

12

Забезпечити участь району у форумах і в інших ярмарково-виставкових заходах

Відділи економіки і підприємництва, культури і туризму, агропромислового розвитку райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

Кошти районного бюджету

2017 рік – 10,0

2018 рік – 10,0

Сприяння просуванню продукції на інші ринки, залучення інвестицій в сферу бізнесу

13

Залучати суб’єктів малого підприємництва до участі у конкурсах професійної майстерності

Відділ економіки і підприємництва райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

Кошти районного бюджету

2017 рік – 3,0

2018 рік – 3,0

Підвищення професійної майстерності суб’єктів підприємництва

14

Проводити підготовку та перепідготовку кваліфікованих робітників для роботи в малому бізнесі відповідно до переліку професій (спеціальностей), які користуються попитом на ринку праці та сприяють само зайнятості та розвитку підприємницької діяльності

Районний центр зайнятості

Протягом 2017–2018 років

Кошти районного центру зайнятості

У межах кошторису витрат

Підвищення кваліфікаційного рівня суб’єктів підприємництва

15

Проводити навчання для учнів шкіл та ліцею з питань розвитку підприємництва та конкурси захисту учнівських бізнес-планів:

8 занять в рік

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

-

-

Формування кадрового потенціалу для сфери підприємництва

16

Проводити олімпіади економічного спрямування.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

-

-

Формування кадрового потенціалу для сфери підприємництва

17

Проводити професійно-інформаційні та консультаційні семінари з безробітними на теми:

- «Як розпочати свій бізнес»;

- «Від бізнес-ідеї – до власної справи»

Районний центр зайнятості

Протягом 2017–2018 років

Кошти районного центру зайнятості

У межах кошто-рису витрат

Покращення рівня обізнаності безробітних громадян про малий бізнес, залучення громадян до започаткування власної справи

18

Проводити підготовку робітників масових професій в районному професійно-технічному училищі для роботи в підприємницьких структурах.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

Кошти профтех-училища

У межах кошто-рису витрат

Підготовка фахового кадрового потенціалу для сфери бізнесу

19

Проводити анкетування серед суб’єктів підприємництва з питань покращення умов для провадження діяльності

Відділ економіки і підприємництва райдержадміністрації

Протягом 2017–2018 років

-

-

Вивчення умов для покращення роботи бізнесу


3.4.Формування  інфраструктури  підтримки  підприємництва.

 

Метою розділу є підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг суб’єктів малого та середнього підприємництва. Основними завданнями для вирішення поставленої мети є підтримка малого і середнього підприємництва інноваційного спрямування, підвищення якості продукції, стабільності та ефективності діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу.

Протягом 2017-2018 років буде реалізовано заходи для розвитку підприємництва у сільській місцевості, залучення сільського населення до підприємницької діяльності, спрямування інвестиційних ресурсів на підвищення продуктивності праці та якості продукції малих та середніх підприємств сільськогосподарської галузі, які орієнтуються в своїй діяльності на досягнення високої ефективності, впровадження інновацій, освоєння нових технологій. Відбір проектів, яким буде надано фінансову підтримку і забезпечено режим сприяння у реалізації, здійснюватиметься на конкурсній основі.

З метою підвищення модернізації виробництва, впровадження енерго-та ресурсозберігаючих технологій, залучення в район коштів як вітчизняних інвесторів, так і міжнародних фінансових структур та інших джерел, розвитку виробництва сучасних товарів, пріоритетна підтримка надаватиметься інноваційним проектам.

Пріоритети підтримки будуть надаватись реалізації бізнес-проектів виробничого спрямування.


Формування інфраструктури підтримки підприємництва

 

п/п

ЗАХОДИ

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість

тис. грн.

Очікуваний результат

1

Сприяти створенню  сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та розширенню мережі заготівельних пунктів по прийому від населення лишків сільськогосподарської продукції

Протягом 2017-2018 року

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

Кошти суб’єктів господарювання

У межах кошторису

Забезпечиться потреба у послугах сільськогосподарською технікою

2

Збільшення мережі закладів торгівлі:

 

- підприємств торгівлі (одиниць): 4

- закладів ресторанного господарства (одиниць): 1

2017 рік

2018 рік

Відділ економіки і підприємництва райдержадміністрації, суб’єкти підприємництва

Кошти суб’єктів підприємництва

У межах кошторису

Розшириться мережа торгівлі, покращиться торгівельне обслуговування населення

3

Провести «круглі столи», з питань співпраці у галузі туризму з керівниками підприємств. Сприяти участі у регіональних, всеукраїнських виставках-ярмарках кращих суб’єктів туристичної діяльності

Протягом 2017-2018 року

Відділ культури та туризму райдержадміністрації

Кошти місцевих бюджетів

У межах кошторису

Започаткування туристичного бізнесу в сільській місцевості. Популяризація підприємницько-туристичного потенціалу району.

4

Облаштування в сільських населених пунктах ринків у відповідності до вимог діючого законодавства

Протягом 2017-2018 року

Виконавчі комітети сільських рад

Кошти місцевих бюджетів, суб’єктів господарської діяльності

У межах кошторисів

Створяться умови для здійснення ринкової торгівлі

5

Сприяти зайняттю суб’єктам господарської діяльності у сфері народних промислів, відродженню  національних традицій, створенню нових робочих місць

Протягом 2017-2018 року

Відділ культури та туризму райдержадміністрації

Кошти місцевих бюджетів

У межах кошторисів

Відродження національних традицій, створення нових робочих місць


4. Організація виконання Програми та контроль за ходом її виконання

 

Координацію діяльності управлінь, відділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів міської та сільських рад, взаємодію з громадськими об’єднаннями підприємців щодо виконання заходів Програми здійснює відділ економіки і підприємництва райдержадміністрації.

            Районна державна адміністрація визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми та наявності фінансових та інших ресурсів.

            Основні напрямки та окремі заходи Програми будуть коригуватися з врахуванням соціально-економічної ситуації в районі з відповідним погодженням у встановленому порядку з департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

            Основними формами контролю за реалізацією заходів  та досягненням

показників Програми є:

- щоквартальна звітність структурних підрозділів органів місцевої виконавчої влади, громадських організацій та підприємницьких структур про стан виконання відповідних заходів Програми;

- здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття додаткових заходів,спрямованих на досягнення мети Програми;

- отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності про виконання заходів та показників Програми;

- залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми, виявлення проблем та недоліків;

- обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії райдержадміністрації, в комісіях та сесіях районної ради, координаційній раді з питань розвитку підприємництва, представників громадських об’єднань підприємців.

 

Механізм реалізації заходів Програми вимагає:

 

- постійного аналізу за ходом виконання Програми;

- відповідальності виконавців, що беруть участь в реалізації заходів Програми;

- підготовки і внесення пропозицій по коригуванню Програми.

Районна державна адміністрація проводить щоквартальний аналіз виконання заходів Програми та подає інформацію в департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації.

 

5. Очікувані результати.

 

Реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Шумському районі на 2017 – 2018 роки дозволить досягти:

 

- кількість діючих суб’єктів малого підприємництва – 101 одиниць;

- кількість діючих суб’єктів середнього підприємництва – 6 одиниць;

- кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва на 10 тис.осіб наявного населення – 31 одиниць;

- чисельність працюючих у суб’єктів малого підприємництва – 700  осіб;

- чисельність працюючих у суб’єктів середнього підприємництва – 480 осіб;

- кількість підприємців – фізичних осіб – 900 осіб;

- чисельність фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення – 264,7

- кількість діючих фермерських господарств – 32 одиниці;

- обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) у процентах до загального обсягу реалізації:

у суб’єктів малого підприємництва 24,0%;

у суб’єктів середнього підприємництва 76,0%;

- надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності малого і середнього підприємництва в сумі:

у 2017 році – 15000,0 тис.грн.;

у 2018 році – 17000,0 тис.грн.;

- кількість підприємців, які пройдуть підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації:

у 2017 році – 55 осіб;

у 2018 році – 60 осіб;

            - кількість створених нових робочих місць в сфері малого  підприємництва:

у 2017 році – 120 місць

у 2018 році – 150 місць

 

 

65.1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

діяльності суб'єктів малого підприємництва

Шумського району

 

п/п

Показники

Одини

ця виміру

2015р.

звіт

2016 р. очік.

вик.

%

2016р.

до 2015р.

2017р прогноз

%

2017 до 2016р

2018 р. прогноз

1

2

3

5

6

7

8

9

10

1

Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва:

 

 

 

 

 

 

 

суб’єкти  малого підприємництва

один.

91

99

108,7

100,0

101,0

101

суб’єкти середнього підприємництва

один.

7

6

85,7

6

100,0

6

2

Кількість діючих суб'єктів малого і середньо підприємництва:

 

 

 

 

 

 

 

суб’єктів  малого підприємництва

 

один.

91

99

108,7

100,0

101,0

101

суб’єктів середнього підприємництва

один.

7

6

85,7

6

100,0

6

3

Чисельність наявного населення

тис.осіб

33,9

33,9

100,0

34,0

99,4

34,5

4

Кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення:

 

 

 

 

 

 

 

суб’єктів малого підприємництва

один.

29

30

103,4

30

100,0

31

суб’єктів середнього підприємництва

один.

2

2

100,0

2

100,0

2

5

Чисельність працюючих у суб’єктів малого і середнього підприємництва:

 

 

 

 

 

 

 

суб’єктів малого підприємництва

осіб

536

689

128,5

694

100,7

700

суб’єктів середнього підприємництва

осіб

470

470

100,0

470

100,0

480

6

Кількість підприємців-фізичних осіб:

 

 

 

 

 

 

 

- зареєстрованих

осіб

892

895

100,3

895

100,0

900

- кількість платників податків

осіб

 

870

871

100,1

872

100,1

875

7.

Чисельність фізичних осіб на 10 тис. наявного населення

один.

262,3

263,2

100,3

263,2

100,0

264,7

8

Кількість діючих фермерських господарств

один.

30

30

100,0

31

103,3

32

9

Площа фермерських угідь

га

3807

3807

100,0

4100

107,6

4400

10

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг):

 

 

 

 

 

 

 

- малі підприємства

млн.грн.

104,6

105,0

100,3

106,0

100,9

107,0

- середні підприємства

млн.грн.

250,7

252,0

100,5

255,0

101,1

277,3

11

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у процентах до загального обсягу реалізації:

 

 

 

 

 

 

 

 - у суб’єктів малого підприємництва

%

22,6

22,9

 

23,3

 

24,0

 - у суб’єктів середнього підприємництва

%

77,4

77,1

 

76,7

 

76,0

12

Надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва – всього

тис.грн.

13651,8

15000,0

109,8

16200,0

108,0

17000,0

в тому числі від фізичних осіб

тис.грн.

1170,0

1175,0

100,4

1188,0

100,4

1200,0

13

Розміщення держзамовлень серед суб'єктів малого підприємництва - кількість

один.

20

21

105,0

23

109,5

24

- обсяги

тис.грн.

7510,7

7600,0

101,1

7800,0

102,6

8000,0

14

Залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в малий бізнес

 

 

 

 

 

 

 

- кількість проектів

один.

9

10

111,1

10

100,0

11

- обсяги

тис.дол.США

350,0

370,0

105,7

400,0

108,1

430,0

15

Кількість створених нових робочих місць в сфері малого підприємництва

осіб

297

119

40,0

120

100,8

150

16

Кількість не житлових приміщень, майна комунальної,  власності та незавершеного будівництва для суб'єктів малого підприємництва: зданих в оренду

в т.ч. –

 

 - комунальна власність

 - споживча кооперація

 

 

 

 

 

 

кв.м

 

кв.м

кв.м

 

 

 

 

 

621,5

 

380,0

241,5

 

 

 

 

 

 

 

650,0

 

400,0

250,0

 

 

 

 

 

104,5

 

105,2

103,5

 

 

 

 

 

691,5

 

443,0

248,5

 

 

 

 

 

106,3

 

110,7

99,4

 

 

 

 

 

700,0

 

500,0

200,0

продано на аукціоні, конкурсі всього: в т.ч. комунальна власність

- споживча кооперація

кв.м

-

-

-

-

-

-

17

Сума виділених коштів з місцевого бюджету на розвиток

 малого підприємництва.

тис.грн.

47,5

32,0

67,3

56,0

175,0

56,0

 

5.2. КІЛЬКІСТЬ

об'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (діючі)*

Шумського району

(одиниць)

п/п

Показники

2015 р. звіт

2016 р. очікуване виконання

2017 р. прогноз

2018 р. прогноз

1

2

3

4

5

6

1

Бізнес-центри

-

-

-

-

2

Бізнес-інкубатори

 

-

-

-

3

Технопарки

-

-

-

-

4

Лізингові центри

-

-

-

-

5

Комерційні банки

 

 

 

 

 філії:

3

3

3

3

- Шумське відділення  Райфайзен банк “Аваль”

м. Шумськ, вул. Українська, 42,

тел. 2-17-77

Кравчук Олег Володимирович

- Тернопільська філія комерційного банку “Приватбанк”

м. Шумськ, вул. Українська

тел. 2-16-44

Григоренко Ігор Олександрович

- Кременецьке відділення ВАТ «Державний ощадний банк України»

м. Шумськ, вул. М.Незалежності,1

Ялупова Лариса Платонівна

тел. 2-15-69

 

 

 

 

6

Фінансово-кредитні установи - кредитні спілки:

«Довіра», «Аверс»

2

2

2

2

7

Інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

-

-

-

-

8

Біржі

-

-

-

-

9

Інформаційно-консультативні установи

-

-

-

-

10

Страхові компанії

Страхова компанія “Оранта”

м. Шумськ, вул. Волинська, 1

тел. 2-11-96,

ФГ СГ ТААС

м. Шумськ, вул. Українська, 36

тел. 2-00-59

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

11

Аудиторські фірми, аудитори - підприємці

-

-

-

-

12

Фонди підтримки підприємництва

-

-

-

-

13

Центр з надання адміністративних послуг

2

2

2

3

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                  Г.Д,БУЧОВСЬКА

 

І.О.Нечипорук
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг