Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Програма розвитку виробництва картоплі та ововчів в районі


Додаток 1

до рішення сесії районної ради

від 16 лютого 2012 року № 127

 

ПРОГРАМА

 розвитку виробництва картоплі та овочів

в районі  у 2012-2020 роках

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.12.2011  № 1061

3.

Розробник програми

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

 

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, Державна насіннєва інспекція в Шумському районі, Державна Інспекція захисту рослин в Шумському районі, сільськогосподарські товаровиробники району

7.

Термін реалізації програми

2012-2020 роки

7.1

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

1етап: 2012 - 2016 роки

2 етап: 2017 - 2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн. 

у тому числі:

 

121950,8

9.1

Коштів районного бюджету, тис.грн.

156,0

9.2

Коштів інших джерел, тис.грн.

121794,8

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Картоплярство і овочівництво в районі завжди були провідними галузями сільськогосподарського виробництва, які забезпечували  населення незамінними вітамінними продуктами харчування, а переробні підприємства – сировиною.

Природно-кліматичні умови і ґрунтові ресурси є сприятливими для вирощування картоплі і овочів, одержання високих врожаїв та дозволяють отримувати високоякісні продукти в обсягах, достатніх для забезпечення  внутрішніх потреб і формування експортного потенціалу.

Картопля і овочі – цінна продовольча продукція рослинництва, яку використовують на продовольчі цілі, переробку та фураж.

За останні роки значно зменшилася кількість сільськогосподарських підприємств, які займаються вирощуванням картоплі та овочів, виробництво перемістилося із суспільного сектору до індивідуального товаровиробника. Це призвело до різкого зниження врожайності, поскільки виробники не дотримуються науково обґрунтованого регламенту застосування мінеральних добрив та пестицидів, часто перевищуючи їх норми, не здійснюють сортооновлення та використовують сорти не адаптовані до умов регіону. Це призводить до зниження якості та екологічної чистоти продукції.

Овочівництво в більшості господарств є збитковим, оскільки виручка від реалізації овочевої продукції часто не покриває витрат, які підприємство несе на їх вирощування.

Програма розроблена для розв’язання наступної проблеми: забезпечення продовольчої потреби району екологічно чистою та якісною продукцією картоплі та овочів.

Для забезпечення населення району картоплею та овочами відповідно до раціональних норм споживання необхідно щороку виробляти картоплі 60 тис. тонн та овочів  9,2  тис. тонн.

 

3. Визначення мети програми

 

            Метою Програми є забезпечення продовольчої безпеки району за рахунок нарощування обсягів виробництва картоплі та овочів у сільськогосподарських підприємствах.

Пріоритетним завданням є збільшення посівних площ картоплі та овочів, нарощування обсягів їх виробництва.

 

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання програми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

 

Головним напрямком розвитку овочівництва та картоплярства є послідовна інтенсифікація та спеціалізація виробництва.

Структура посівних площ сільськогосподарських культур вдосконалюється з врахуванням потреб ринку в сільськогосподарській продукції. В районі є можливість для збільшення площ посадки картоплі та овочів при умові гарантованого ринку збуту.

            Максимальний урожай овочів та картоплі можна одержати лише при застосуванні науково-обгрунтованих технологічних прийомів, таких як обробіток грунту, внесення рекомендованих норм  добрив, догляд за посівами, боротьба з хворобами та шкідниками.        

Фінансування програми розвитку виробництва картоплі та овочів в сільськогосподарських підприємствах планується з районного бюджету в розмірі  156,0 тис. гривень і виконується в два етапи: протягом   2012-2016, 2017-2020 років.

 

 

Ресурсне забезпечення  програми  розвитку виробництва картоплі та овочів в районі у 2012-2020 роках

(тис. грн.)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми, роки

Усього витрат на виконання програми

Перший етап

Другий етап

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Обсяг ресурсів, усього

в тому числі:

19279,0

13026,0

13083,0

13130,0

13187,0

14045,2

14115,2

14165,2

14221,2

121950,8

районний бюджет

15,6

15,9

16,2

16,5

16,8

18,3

18,6

18,9

19,2

156,0

Кошти небюджетних джерел

12963,4

13010,1

13066,8

13113,5

13170,2

14026,9

14096,6

14145,3

14202,0

121794,8

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Головними завданнями програми є:

- збільшення обсягів виробництва картоплі та овочів у суспільному секторі, підвищення конкурентоспроможності продукції на регіональному та вітчизняному ринках;

- розширення виробництва екологічно чистої продукції шляхом  переходу від індустріально-хімічних методів ведення господарства до біологічних;

- інтенсивне господарювання шляхом удосконалення технологій і організації виробництва на основі використання досягнень науки і передового досвіду;

- створення сприятливих умов для збільшення виробництва і переробки  картоплі та овочів, підвищення якості вирощеної продукції;

- впровадження у виробництво нових високопродуктивних сортів та гібридів для отримання подальшого підвищення врожайності і стимулювання залучення інвестицій у виробництво.

Виконання Програми передбачає здійснення таких заходів:

- довести виконавцям Програми завдання з посадки картоплі та посіву овочів;

- здійснювати контроль за насіннєвим матеріалом та посівом овочів і картоплі;

- посів провести високопродуктивними сортами та гібридами районованих  сортів вітчизняної та зарубіжної селекції;

- дотримання агротехнологічних вимог вирощування;

- закупівля мінеральних добрив та засобів захисту рослин;

Результатом виконання заходів Програми передбачено збільшення площ посадки картоплі на 4,3 тис. га та овочів – 448 га і нарощування обсягів їх виробництва сільськогосподарськими підприємствами району .

 Додатково буде створено 12 - 20 робочих місць щороку.

 


6. Напрями діяльності та заходи програми

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строки виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн

Очікуваний результат

Усього

В тому числі

Районний бюджет

Кошти не бюджетних джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Збільшення посівних площ

1.1. Довести виконавцям Програми завдання з посадки картоплі та овочів

2012 рік

Управління агропромислового розвитку РДА

без фінансу-вання

 

 

соціальний

 

 

1.2. Здійснювати контроль за насіннєвим матеріалом та посівом овочів і картоплі.

2012 -

2020 рік

Управління агропромислового розвитку РДА, ДНІ

 

без фінансу-вання

 

 

 

 

соціальний

 

 

 

1.3. Провести посадку картоплі високопродуктивними сортами та гібридами районованих  сортів вітчизняної та зарубіжної селекції

 

 

 

 

І етап

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Сільськогоспо-дарські підприємства району

 

 

 

 

 

 

11315,0

11315,0

11315,0

11315,0

11315,0

 

 

 

 

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

 

 

 

 

11300,0

11300,0

11300,0

11300,0

11300,0

Площа картоплі буде доведена до 4,3 тис. га, в т.ч.  сільгосппідпри-

ємствами – 65 га,

60 га

60 га

60 га

60 га

60 га

ІІ етап

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

 

 

 

12165,0

12165,0

12165,0

12165,0

 

 

16,2

16,2

16,2

16,2

 

12100,0

12100,0

12100,0

12100,0

 

65 га

65 га

65 га

65 га

створено додатково щороку 3 -5 робочих місць

 

 

1.4. Провести посів овочів високопродуктивними сортами та гібридами районованих  сортів вітчизняної та зарубіжної селекції

 

 

 

 

 

 

 

І етап

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Сільськогоспо-дарські підприємства району

 

 

 

 

 

 

 

 

5,8

8,7

11,6

14,5

17,4

 

 

 

 

 

 

 

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

 

 

 

 

 

 

 

5,2

7,8

10,4

13,0

15,6

Посівна площа овочів буде доведена до  450  га, в т.ч.  сільгосп-підприємствами - 10 га,  створено додатково щороку 3-5 робочих місць

2 га

3 га

4 га

5 га

6 га

ІІ етап

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

 

 

20,3

23,2

26,1

29,0

 

2,1

2,4

2,7

3,0

 

18,2

20,8

23,4

26,0

 

7 га

8 га

9 га

10 га

2.

Нарощування обсягів виробництва картоплі та овочів

2.1. Дотримання агротехнологічних вимог вирощування

2012 -2020 роки

 

 

Сільськогосподарські товаровиробники району, управління агропромислового розвитку РДА, Інспекція ЗР, ДНІ

без фінансу-вання

 

 

соціальний

 

 

2.2. Закупівля мінеральних добрив, та засобів захисту рослин для вирощування картоплі

 

 

 

 

 

І етап

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

4,3

Сільськогосподарські товаровиробники району, управління агропромислового розвитку РДА, Інспекція ЗР 4,4

4,6

 

 

 

 

 

 

1570,0

1570,0

1580,0

1580,0

1590,0

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

1570,0

1570,0

1580,0

1580,0

1590,0

Виробництво картоплі буде доведено  до 60,8 тис. тонн

в т.ч. сільгосппідпри-ємствами  - 1,5 тис. тонн,

9,7 тис. тонн

9,7 тис. тонн

9,8 тис. тонн

9,8 тис. тонн

9,9 тис. тонн

ІІ етап

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

 

 

1610,0

1620,0

1625,0

1635,0

 

 

 

0

0

0

0

 

1610,0

1620,0

1625,0

1635,0

 

 

10,5 тис. тонн

10,5 тис. тонн

10,6 тис. тонн

10,6 тис. тонн

створено додатково щороку

2-5 робочих місць

 

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2.3. Закупівля мінеральних добрив,  та засобів захисту рослин для вирощування овочів

 

 

 

 

І етап

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Сільськогосподарські товаровиробники району, управління агропромислового розвитку РДА, Інспекція ЗР 4

 

 

 

 

 

88,2

132,3

176,4

220,5

264,6

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

88,2

132,3

176,4

220,5

264,6

Виробництво овочів буде доведено до

8,9 тис. тонн

в т.ч. сільгосппідпри-

ємствами  - 50  тонн,

0,42

0,63

0,84

1,05

1,26

ІІ етап

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

 

 

 

 

308,7

352,8

396,9

441,0

 

0

0

0

0

 

308,7

352,8

396,9

441,0

 

1,47

1,68

1,89

2,10

створено додатково щороку 3 - 4 робочих місць

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми покласти на управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату

Шумської районної ради                                                                                                                                                                                    Г.Д.БУЧОВСЬКА
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг