Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / До уваги суб`єктів господарювання

Про затвердження Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів


ПОСТАНОВА

 

від 9 червня 2011 р. № 701

Київ

 

Про затвердження Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів

 

 Відповідно до статей 8 і 15 Закону України "Про інвестиційну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

 1. Затвердити Порядок проведення державної експертизи інвестиційних проектів, що додається.

 

 2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

 

Інд. 70        

 

 

        

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 червня 2011 р. № 701

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 18 липня 2012 р. № 683)

 

 

ПОРЯДОК

проведення державної експертизи інвестиційних проектів

 

1. Цей Порядок визначає механізм проведення державної експертизи інвестиційних проектів (далі - державна експертиза).

 

2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про інвестиційну діяльність”.

 

3. Державна експертиза, підготовка і надання суб'єкту інвестиційної діяльності (далі - замовник) за її результатами висновку проводяться центральними органами виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері, якої стосується інвестиційний проект, або Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями у разі, коли інвестиційний проект стосується розвитку відповідного регіону (далі - органи, що проводять державну експертизу).

Методику проведення державної експертизи та форму висновку за її результатами затверджує Мінекономрозвитку.

 

4. Для проведення державної експертизи замовник подає органам, визначеним відповідно до пункту 3 цього Порядку, такі документи:

1) копію інвестиційного проекту, розробленого за формою та в порядку, що затверджені Мінекономрозвитку, що прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої особи замовника, а також печаткою (для юридичної особи);

2) копії установчих документів, засвідчені у встановленому порядку (для юридичної особи - резидента);

3) копії документа, що посвідчує особу, та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) з наданням оригіналів зазначених документів (для фізичної особи - резидента);

4) копії балансу на останню звітну дату разом із додатками та баланси за останні три роки (для юридичної особи);

5) висновки незалежних експертних організацій (за наявності).

 

5. У разі коли інвестиційний проект не відповідає встановленій формі та/або документи подано не в повному обсязі, вони повертаються замовнику протягом п'яти робочих днів від дати їх надходження до органу, що проводить державну експертизу.

 

6. Процес проведення державної експертизи передбачає:

1) отримання органом, що проводить державну експертизу, експертного висновку за результатами проведеної Мінекономрозвитку в установленому законодавством порядку оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту;

2) визначення:

 

відповідності інвестиційного проекту вимогам законодавства;

 

узгодженості екологічних, економічних і соціальних інтересів;

 

актуальності та соціальної спрямованості інвестиційного проекту;

 

ефективності використання бюджетних коштів;

 

достовірності техніко-економічних розрахунків та обґрунтованості обсягу і форми надання державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту;

 

наявності належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення для реалізації інвестиційного проекту.

Державна експертиза інвестиційного проекту повинна враховувати нормативи з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки.

Для отримання експертного висновку за результатами оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту органи, що проводять державну експертизу, протягом трьох робочих днів з моменту надходження документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, подають їх до Мінекономрозвитку.

Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту та повернення відповідного експертного висновку органам, що проводять державну експертизу, здійснюються Мінекономрозвитку протягом одного місяця з дня надходження документів.

 

7. Експертиза проводиться протягом 40 робочих днів з дня надходження документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку.

 

8. За результатами проведення державної експертизи замовнику видаються:

 

1) висновок експертизи:

 

позитивний, яким рекомендується реалізація інвестиційного проекту, із зазначенням відповідних техніко-економічних показників. Крім того, висновок може містити зауваження та пропозиції щодо необхідності внесення до проекту змін, які не потребують істотного доопрацювання, не пов'язані з додатковими витратами і можуть бути враховані в робочому порядку;

 

негативний, який містить чітко сформульовані та обґрунтовані зауваження, врахування яких потребує істотного доопрацювання інвестиційного проекту, або обґрунтування неможливості реалізації інвестиційного проекту;

 

2) експертний висновок за результатами оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту.

 

9. Висновок експертизи чинний протягом трьох років з дати його надання.
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема