Збаразька районна державна адміністрація
47302, м.Збараж, майдан І.Франка, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif

 


   http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/topimg/teplo1.gif 

  

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/hotline_oda.jpg

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/derjava_.png

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/peresel.jpg

На головну / Громадська рада

Положення про громадську раду


                                                                           

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при Збаразькій районній

державній адміністрації Тернопільської області

 
 

 1. Громадська рада при Збаразькій районній державній адміністрації (далі - громадська рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду, розробленим на основі Типового положення , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 зі змінами.

 3. Основними завданнями громадської ради є: - сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

 - здійснення громадського контролю за діяльністю Збаразької райдержадміністрації; - сприяння врахуванню райдержадміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає до райдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає до райдержадміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких райдержадміністрація проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи райдержадміністрації;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності органу та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє райдержадміністрація;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням райдержадміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення прозорості та відкритості у діяльності, доступу до публічної інформації, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає до райдержадміністрації інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи району;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право: 

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо); 

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи; 

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена райдержадміністрація.

6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані у встановленому порядку і провадять діяльність на території України.

7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.  Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб. Строк повноважень складу громадської ради - два роки.  До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

 Членство в громадській раді є індивідуальним.

8. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі: - систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

 - надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді; - скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради; - неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним; - подання членом громадської ради відповідної заяви;

 - призначення на посаду в Збаразькій райдержадміністрації;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради;

- смерті члена громадської ради.

У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні громадської ради.

Зміни у складі громадської ради затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації на підставі протоколу засідання громадської ради.

 Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, орган вживає заходів для доукомплектування складу громадської ради в порядку, встановленому Типовим положенням для формування складу громадської ради.

9. Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі: - коли засідання громадської ради не проводилися протягом двох кварталів; - невиконання громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи; - прийняття відповідного рішення на її засіданні; - реорганізації або ліквідації Збаразької райдержадміністрації. Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється розпорядженням голови Збаразької райдержадміністрації.

10. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду. Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про громадську раду. У разі припинення повноважень голови громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням громадської ради заступник голови громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

11. Голова громадської ради: - організовує діяльність громадської ради; - організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення; - підписує документи від імені громадської ради; - представляє громадську раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації; - може брати участь у засіданнях колегії райдержадміністрації.

12. За заявою громадської ради голова райдержадміністрації може покласти здійснення функцій секретаря громадської ради на представника райдержадміністрації, що зазначається в розпорядженні.

13. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, керівника органу або однієї третини загального складу її членів. Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Збаразької райдержадміністрації. Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу. Засідання громадської ради проводяться відкрито. У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу керівник, його заступник або інший уповноважений представник Збаразької райдержадміністрації. За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

14. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Збаразькою районною державною адміністрацією. Рішення райдержадміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

15. На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників райдержадміністрації в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік. Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.

16. Установчі документи, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в рубриці «Громадська рада».

17. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює районна державна адміністрація.

18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.
 

Анонси подій

Інформаційні послуги

Актуальна тема